Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2022

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę spirometru diagnostycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 22.06.2022 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.06.2022 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 7 500,00 zł brutto.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 06.06.2022r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 10.06.2022 r. (ogłoszenie nr 2022/S 111-310373).

Załączniki

  pdf 19.Ogłoszenie o zamówieniu (UE) (120 KB)

  document 19.SWZ (151 KB)

  Zarchiwizuj 19.Załącznik nr 9 do SWZ - JEDZ (85 KB)

  pdf 19.Informacja o złożonych ofertach (169 KB)

  pdf 19. Informacja o wyniku podstępowania (171 KB)

 

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl