Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych (Nr postępowania: 18/2022) - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!!!!

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 18/2022
Złożenie ofert: 03.06.2022 do godz. 11:00  (ZMIANA TERMINU!!!)
Otwarcie ofert: 03.06.2022 do godz. 11:30  (ZMIANA TERMINU!!!)

 

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Kryterium oceny ofert:

Cena – 70%

Czas reakcji Grupy Interwencyjnej - 20%

Termin płatności - 10%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00174754/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 24.05.2022 r.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Załączniki:

  pdf 18.Ogłoszenie o zamówieniu (e-zamówienia) (128 KB)

  document 18.SWZ (185 KB)

  pdf 18.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (e-zamówienia) (35 KB)

  pdf 18.Zmiana terminu składania ofert, odpowiedzi na pytania (250 KB)

  pdf 18. Informacja o unieważnieniu postępowania (208 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl