Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie gwoździ, wkrętów oraz płytek ortopedycznych

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 12/2022
Złożenie ofert: 25.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 25.05.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

  1. Pakiet I - 119 708,28 zł;
  2. Pakiet II - 10 724,40 zł;
  3. Pakiet III - 18 522,00 zł;
  4. Pakiet IV - 24 624,00 zł;
  5. Pakiet V - 95 879,16 zł;
  6. Pakiet VI - 15 264,72 zł;
  7. Pakiet VII - 5 086,80 zł;

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00163077/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 17.05.2022 r.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Załączniki:

pdf 12.Ogłoszenie o zamówieniu (e zamówienia) (167 KB)

document 12.SWZ (173 KB)

spreadsheet 12.Załącznik nr 7 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) (25 KB)

  pdf 12. Modyfikacja treści SWZ oraz odpowiedzi na pytania (232 KB)

  document 12. Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji (63 KB)

  spreadsheet 12. Załącznik nr 7 do SWZ po modyfikacji (25 KB)

  pdf 12. Informacja o złożonych ofertach (181 KB)

  pdf 12.Informacja o wyniku postepowania (223 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl