Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługę wsparcia gwarancyjnego macierzy dyskowej

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 13/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 19.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 19.05.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

 1. Pakiet I  - 75 000,00 zł;
 2. Pakiet II - 25 000,00 zł;
 3. Pakiet III - 20 000,00 zł;
 4. Pakiet IV - 12 000,00 zł;
 5. Pakiet V - 7 000,00 zł;
 6. Pakiet VI - 8 800,00 zł;
 7. Pakiet VII - 35 000,00 zł;
 8. Pakiet VIII - 8 610,00 zł;
 9. Pakiet IX - 28 000,00 zł.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%, Termin płatności - 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00148169/01) oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 06.05.2022 r.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Załączniki:

  pdf 13.Ogłoszenie o zamówieniu (e zamówienia) (187 KB)

  document 13.SWZ (196 KB)

  pdf 13.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (37 KB)

  pdf 13.Zmiana terminu składania ofert (199 KB)

  pdf 13. Odp. na pytania (261 KB)

  document 13. Wzór umowy po modyfikacji (Pakiet VIII) (53 KB)

  pdf 13. Odp. na pytania cz. 2 (229 KB)

  document 13. Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji (73 KB)

  pdf 13. Informacja o złożonych ofertach (189 KB)

  pdf 13.Informacja o wyniku postepowania (247 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl