Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu medycznego

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 10/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 06.04.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 06.04.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

  1. Pakiet I  - 23 000,00 zł;
  2. Pakiet II - 17 000,00 zł;
  3. Pakiet III - 19 000,00 zł;
  4. Pakiet IV - 2 000,00 zł;
  5. Pakiet V - 12 000,00 zł;
  6. Pakiet VI - 2 300,00 zł.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00098761/01) oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 25.03.2022 r.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Załączniki:

pdf 10.Ogłoszenie o zamówieniu (155 KB)

document 10.SWZ (163 KB)

pdf 10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP) (38 KB)

document 10.Modyfikacja SWZ, zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania (450 KB)

pdf 10.Załącznik do odpowiedzi na pytania (umowa udostępnienia wzór) (97 KB)

pdf 10.Odpowiedzi na pytania (cz. II) (218 KB)

pdf 10. Informacja o złożonych ofertach (243 KB)

pdf 10.Informacja o złożonych ofertach - SPROSTOWANIE (201 KB)

pdf 10. Informacja o wyborze (199 KB)

pdf 10.Informacja o unieważnieniu Pakietu V (209 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl