Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej i pościelowej, nakładek na mopy oraz maszyn vendingowych

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 07/2022
Złożenie ofert: 23.03.2022 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 23.03.2022 r. do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 1.687.560,00 zł brutto.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin płatności – 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 07.03.2022 r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 11.03.2022 r. (ogłoszenie nr 2022/S 050-129161).

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Załączniki:

pdf 07. Ogłoszenie o zamówieniu (114 KB)

document 07. SWZ (193 KB)

Zarchiwizuj 07. Załącznik nr 11 do SWZ - JEDZ (86 KB)

pdf 07. Informacja o unieważnieniu postępowania (183 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl