Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 47/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków do Programów Lekowych

 

Termin złożenia ofert: 26.01.2022 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.01.2022 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/S 250-660245) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 24.12.2021 r.

 

Załączniki:

pdf 47.Ogłoszenie o zamówieniu (133 KB)

document 47.SWZ (150 KB)

spreadsheet 47.Załacznik nr 7 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) (14 KB)

Zarchiwizuj 47.Załącznik nr 8 do SWZ (JEDZ) (81 KB)

pdf 47.Odpowiedzi na pytania (204 KB)

pdf 47.Odpowiedzi na pytania cz. 2 (202 KB)

pdf 47.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (170 KB)

pdf 47.Informacja o złożonych ofertach (184 KB)

pdf 47. Informacja o wyborze (212 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl