Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 44/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie środków czystości i artykułów gospodarczych

 

!!!ZMIANA!!! Termin złożenia ofert: 09.12.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!!ZMIANA!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.12.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 
Pakiet I - 20.720,24 zł;
Pakiet II - 163.562,14 zł;
Pakiet III - 73.909,96 zł;
Pakiet IV poz. 1 - 9.225,00 zł;
Pakiet IV poz. 2 - 14.760,00 zł;
Pakiet IV poz. 3 - 885,60 zł.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy  – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00286642/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 26.11.2021 r.

 

Załączniki:

pdf 44. Ogłoszenie o zamówieniu (184 KB)

document 44. SWZ (144 KB)

spreadsheet 44. Załącznik nr 6 do SWZ Formularz asortymentowo cenowy (25 KB)

pdf 44.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP) (37 KB)

pdf 44.Zmiana terminu składania ofert (197 KB)

pdf 44.Odpowiedzi na pytania do SWZ (234 KB)

pdf 44.Informacja o złożonych ofertach (222 KB)

pdf 44.Ogłoszenie o wyborze (234 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl