Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 43/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 16.12.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.12.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 10.11.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 15.11.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 221-581740).

Załączniki

pdf 43. Ogłoszenie o zamówieniu (305 KB)

document 43. SWZ (151 KB)

spreadsheet 43. Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo cenowy (18 KB)

Zarchiwizuj 43. Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ (92 KB)

pdf 43.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (168 KB)

spreadsheet 43.Informacja o kwocie przeznaczonej - załącznik (18 KB)

pdf 43.Odpowiedzi na pytania do SWZ (210 KB)

pdf 43.Informacja o złożonych ofertach (220 KB)

pdf 43. Wynik postępowania (253 KB)

 

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl