Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 36/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz i utylizację odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 21.10.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający - Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 984 096,00 zł. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.10.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 15.09.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 20.09.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 182-473902).

Załączniki

pdf 36.Ogłoszenie o zamówieniu (UE) (114 KB)

document 36.SWZ (176 KB)

Zarchiwizuj 36.Załącznik nr 12 do SWZ (JEDZ) (84 KB)

pdf 36.Modyfikacja JEDZ (152 KB)

Zarchiwizuj 36.Prawidłowy załącznik nr 12 do SWZ (JEDZ) (86 KB)

pdf 36.Modyfikacja treści SWZ i odpowiedzi na pytania (224 KB)

pdf 36.Informacja o złożonych ofertach (174 KB)

pdf 36.Ogłoszenie o wyborze (204 KB)

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl