Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zamówienia na usługi społeczne według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji nr 34/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi żywienia pacjentów i personelu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

!!!!ZMIANA TERMINU!!!! Termin złożenia ofert: 30.09.2021 r. do godz. 10:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!!!ZMIANA TERMINU!!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.09.2021 r. o godz. 10:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Atrakcyjność jadłospisu tygodniowego – 30%; Termin płatności – 10%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00181765/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 15.09.2021 r.

 

Załączniki:

pdf 34. Ogłoszenie o zamówieniu (139 KB)

document 34. SWZ (207 KB)

pdf 34.Ogłoszenie zmiana (37 KB)

pdf 34.Zmiana terminu składania ofert (197 KB)

pdf 34. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (168 KB)

pdf 34. Modyfikacja treści SWZ i odpowiedzi na pytania (362 KB)

Zarchiwizuj 34. Załączniki nr 1 - 4 do modyfikacji treści SWZ i odpowiedzi na pytania (2,35 MB)

pdf 34. Informacja o złożonych ofertach (216 KB)

pdf 34.Ogłoszenie o wyborze (216 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl