Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 33/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków do Programów Lekowych

 

ZMIANA TERMINU !!!: Termin złożenia ofert: 29.09.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

ZMIANA TERMINU !!!: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.09.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 08.09.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 13.09.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 177-460688).

Załączniki

pdf 33. Ogłoszenie o zamówieniu (245 KB)

document 33. SWZ (150 KB)

spreadsheet 33. Załącznik nr 7 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) (17 KB)

Zarchiwizuj 33. Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ (82 KB)

pdf 33. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (66 KB)

document 33. Odp na pytania i zmiana terminu składania ofert (448 KB)

pdf 33. Informacja o kwocie przeznaczonej (169 KB)

spreadsheet 33. Zał nr 1 do inf o przeznaczonej wartości (16 KB)

pdf 33. Informacja o złożonych ofertach (193 KB)

pdf 33. Informacja o wyborze (223 KB)

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl