Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 32/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków

 

Termin złożenia ofert: 16.09.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.09.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 11.08.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 16.08.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 157-415558).

Załączniki

pdf 32.Ogłoszenie o zamówieniu (UE) (109 KB)

document 32.SWZ leki (149 KB)

spreadsheet 32.Załącznik nr 7 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) (83 KB)

Zarchiwizuj 32.Załącznik nr 8 do SWZ (JEDZ) (81 KB)

pdf 32. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (168 KB)

spreadsheet 32. Załącznik do informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (23 KB)

pdf 32. Odpowiedzi na pytania (195 KB)

pdf 32. Odp. na pytania (cz. II) (215 KB)

pdf 32. Informacja o złożonych ofertach. (183 KB)

spreadsheet 32. Załącznik nr 1 do informacji o złożonych ofertach (Zestawienie ofert) (27 KB)

pdf 32.Informacja o wyniku postępowania (240 KB)

spreadsheet 32.Załącznik do informacji o wyborze (33 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl