Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 31/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie osprzętu endoskopowego

 

Termin złożenia ofert: 15.09.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.09.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 15.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 10.08.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 13.08.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 156-411828).

Załączniki

document 31.Ogłoszenie o zamówieniu (144 KB)

document 31.SWZ (155 KB)

spreadsheet 31.Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (39 KB)

Zarchiwizuj 31.Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ (88 KB)

pdf 31.Modyfikacja SWZ (dot. terminu wniesienia wadium) (202 KB)

pdf 31. Odpowiedzi na pytania (227 KB)

pdf 31. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (171 KB)

pdf 31.Modyfikacja SWZ i odp. na pytania (cz. II) (254 KB)

pdf 31. Informacja o złożonych ofertach (220 KB)

pdf 31.Ogłoszenie o wyborze (217 KB)

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl