Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 27/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania wraz z sukcesywnym dostarczaniem preparatu do dezynfekcji

 

ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 30.07.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

 

ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.07.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00119718/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 19.07.2021 r.

 

Załączniki

pdf 27.Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (99 KB)

document 27.SWZ (163 KB)

pdf 27.Odpowiedź na pytanie do SWZ (201 KB)

pdf 27. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego (172 KB)

pdf 27.Odpowiedzi na pytania do SWZ (cz. II) i zmiana terminu składania ofert (237 KB)

document 27.Załącznik nr do 6a SWZ - wzór umowy po modyfikacji (50 KB)

pdf 27. Informacja o złożonych ofertach (181 KB)

pdf 27.Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (207 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl