Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 25/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek

 

ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 12.07.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

 

ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.07.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00100273/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 30.06.2021 r. .

 

Załączniki

 

  pdf 25. Ogłoszenie o zamówieniu (106 KB)

  document 25. SWZ (143 KB)

  spreadsheet 25. Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (17 KB)  

pdf 25. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (169 KB)

pdf 25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (35 KB)

pdf 25. Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania (211 KB)

pdf 25. Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (188 KB)

pdf 25. Ogłoszenie o wyborze (216 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl