Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 21/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz odpadów z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

ZMIANA TERMINU !!!! Termin złożenia ofert: 28.06.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

ZMIANA TERMINU !!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.06.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin płatności – 40%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00083873/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 15.06.2021 r.

 

Załączniki:

pdf 21.Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (108 KB)

document 21.SWZ (164 KB)

pdf 21.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP) (42 KB)

pdf 21.Modyfikacja treści SWZ (253 KB)

document 21.SWZ po modyfikacji z dnia 17.06.2021r. (163 KB)

pdf 21. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (166 KB)

pdf 21.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II (BZP) (46 KB)

document 21. Modyfikacja treści SWZ II oraz zmiana terminu składania ofert (211 KB)  

pdf 21. Informacja o złożonych ofertach (176 KB)

pdf 21. Informacja o unieważnieniu postępowania (177 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl