Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 20/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin złożenia ofert: 22.06.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.06.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 04.06.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 09.06.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 110-288513).

Załączniki

pdf 20.Ogłoszenie o zamówieniu (UE) (120 KB)

document 20.SWZ (147 KB)

spreadsheet 20.Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (2,75 MB)

Zarchiwizuj 20.Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ (87 KB)

pdf 20.Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu (179 KB)

pdf 20.Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (UE) (67 KB)

pdf 20.Odpowiedzi na pytania do SWZ (208 KB)

pdf 20. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (169 KB)

spreadsheet 20. Załącznik do informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (1,31 MB)

pdf 20. Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) (193 KB)

pdf 20.Wynik postępowania (220 KB)

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl