Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 15/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

 

!!!!ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 10.05.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.05.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00037761/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 21.04.2021 r. .

 

Załączniki:

 

pdf 15. Ogłoszenie o zamówieniu (99 KB)

document 15. SWZ (141 KB)

spreadsheet 15. Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (17 KB)

pdf 15.Odpowiedzi na pytania do SWZ (209 KB)

pdf 15.Zmiana terminu składania ofert (196 KB)

pdf 15.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (170 KB)

pdf 15.Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania (cz. II) (254 KB)

pdf 15.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP) (35 KB)

pdf 15. Informacja o złożonych ofertach (176 KB)

pdf 15.Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (204 KB)

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl