Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 06.04.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.04.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w maksymalnej wysokości 44 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SWZ.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 19.03.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 24.03.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 058-146043).

Załączniki

pdf 10.Ogłoszenie o zamówieniu (136 KB)

document 10. SWZ (151 KB)

spreadsheet 10.Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (32 KB)

Zarchiwizuj 10.Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ (88 KB)

pdf 10.Modyfikacja SWZ, odp na pytania (356 KB)

document 10.Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (po modyfikacji) (40 KB)

document 10 Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy po modyfikacji (53 KB)

pdf 10.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (176 KB)

spreadsheet 10.Załącznik do informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (29 KB)

pdf 10.Zmiana terminu składania ofert (196 KB)

pdf 10.Zmiana terminu związania ofertą (202 KB)

pdf 10.Informacja o złożonych ofertach (224 KB)

spreadsheet 10.Załącznik nr 1 do informacji o złożonych ofertach (41 KB)

pdf 10. Ogłoszenie o wyborze (249 KB)

 

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl