Postępowania 2021

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 09/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku

 

ZMIANA TERMINU: Termin złożenia ofert: 26.03.2021 r. do godz. 10:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

ZMIANA TERMINU: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.03.2021 r. o godz. 10:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 02.03.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 05.03.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 045-110425).

Załączniki

pdf 09.Ogłoszenie o zamówieniu (125 KB)

document 09.SWZ (147 KB)

spreadsheet 09.Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (145 KB)

Zarchiwizuj 09.Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ (81 KB)

pdf 09.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (168 KB)

pdf 09.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - załącznik nr 1 (307 KB)

pdf 09. Zmiana terminu składania ofert i modyfikacja treści ogłoszenia (199 KB)

pdf 09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (71 KB)

pdf 09.Odpowiedzi na pytania (326 KB)

pdf 09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (78 KB)

pdf 09.Modyfikacja treści SWZ (198 KB)

pdf 09.Informacja o złożonych ofertach (187 KB)

spreadsheet 09 Załącznik do informacji o złożonych ofertach (245 KB)

pdf 09.Wynik postępowania (256 KB)

spreadsheet 09.Załącznik do informacji o wyniku postępowania (15,37 MB)

pdf 09.Informacja o unieważnieniu czynności wyboru Wykonawcy (Pakiet I poz.38) (219 KB)

pdf 09.Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (Pakiet I poz. 38) (173 KB)

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl