Postępowania 2018

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nr 44/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie leków różnych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 06.02.2019 r. do godz. 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.02.2019 r. o godz. 12:30

w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 230.990,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: 1) w Zakresie I-XIII: Cena - 60%; Termin dostawy - 20%; Termin płatności - 20%, 2) w Zakresie XIV: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie przesłano do DZ. U. UE. w dniu 28.12.2018r, oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 02.01.2019r (ogłoszenie nr 2019/S 001-00168).

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl