Postępowania 2017

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nr 42/2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Objęcie nadzorem autorskim systemu INFINITT PACS oraz oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica i AMMS

Termin złożenia ofert: 21.11.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.11.2017 r. o godz.10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 28 000,00. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Termin płatności - 20%; Czas reakcji na zgłoszony błąd uniemożliwiający prawidłowe działanie systemu (tzw. błąd krytyczny), liczony od momentu zgłoszenia błędu przez Zamawiającego - 20%. 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 05.10.2017r oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 10.10.2017r. (ogłoszenie  nr 2017/S 194-399343).

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl