Postępowania 2017

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nr 41/2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów/konserwacji): dźwigów, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji solarnej, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN, generatorów dwutlenku chloru Oxiperm OCD 162-5, urządzeń sprężonego powietrza medycznego i technicznego oraz centralnej stacji pomp próżniowych, systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki

Termin złożenia ofert: 13.10.2017 r. do godz. 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.10.2017 r. o godz.12:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 9 050,00. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 03.10.2017r.

Załączniki:

pdf 41 OGŁOSZENIE (354 KB)

document 41 SIWZ (1 MB)

pdf 41 Modyfikacja treści SIWZ (445 KB)
document 41 Załącznik nr 1 (Wykaz wykonanych usług po modyfikacji) (72 KB)
document 41 Załącznik nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy - Zakres II - po modyfikacji) (78 KB)
document 41 Załącznik nr 3 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakres II - po modyfikacji) (227 KB)
document 41 Załącznik nr 4 (Wzór umowy - Zakres II - po modyfikacji) (99 KB)

pdf 41 Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytanie Wykonawcy (418 KB)
document 41 Załącznik nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy - Zakres II - po modyfikacji z 09.10.2017) (79 KB)
document 41 Załącznik nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakres II - po modyfikacji z 09.10.2017) (227 KB)

pdf 41 Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (10.10.2017r.) (446 KB)
document 41 Załącznik nr 1 (Wykaz wykonanych usług - po modyfikacji z dnia 10.10.2017) (72 KB)

pdf 41 Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (420 KB)

pdf 41 Wynik postępowania w zakresach II - VII
(413 KB)
pdf 41 Informacja o unieważnieniu postępowania w Zakresie I (399 KB) pdf
(413 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl