Świadczenia medyczne

2021

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 22/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi serwisu sprzętu medycznego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi

ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 13.07.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.07.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Pakiet I:

Cena – 60%

Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii/usterki przez Zamawiającego – 20%,

Cena brutto roboczogodziny za naprawę sprzętu – 10%,

Cena brutto za dojazd serwisanta Wykonawcy do miejsca wykonania usługi – 10%;

Pakiet II:

Cena – 60%

Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii/usterki przez Zamawiającego – 40%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00098625/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 29.06.2021 r.

 

:

pdf 22.Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (113 KB)

document 22.SWZ (173 KB)

spreadsheet 22.Załącznik nr 6 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) (17 KB)

pdf 22. Modyfikacja treści SWZ i odpowiedzi na pytania (230 KB)

pdf 22. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (170 KB)

pdf 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (35 KB)

pdf 22. Modyfikacja treści SWZ, zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania (234 KB)

pdf 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (35 KB)

pdf 22. Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SIWZ i odp. na pytania (223 KB)

pdf 22. Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) (182 KB)

pdf 22.Wynik postępowania (216 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl