Konkursy ofert

Regulamin postępowania przetargowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
nr 2/3/2016 z dnia 8 marca 2016 r.

REGULAMIN
postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi

Regulamin określa sposób przeprowadzania przetargów w zakresie zbycia, dzierżawy, najmu aktywów trwałych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (zwanym w dalszej części „Regulaminem”)

§ 1.

 1. Organizatorem przetargu jest Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
 2. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnej.
 3. Przetarg prowadzi Komisja przetargowa, powołana zarządzeniem Dyrektora.

§ 2.

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. 2015, poz 618 z późn. zm).
 2. Oferentami nie mogą być:
  1. członkowie komisji, o której mowa w § 1pkt 3 Regulaminu
  2. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przeprowadzającego przetarg.

§ 3.

 1. Przedmiotem przetargu w przypadku dysponowania aktywami trwałymi jest dla:
  1. zbycia – oferowana cena za środek trwały przeznaczony do zbycia,
  2. dzierżawy – oferowana wysokość stawki dzierżawy za dany środek trwały,
  3. najmu pomieszczeń - oferowana wysokość stawki czynszu.

§ 4.

 1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
 2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać co najmniej:
  1. opis przedmiotu przetargu,
  2. termin i miejsce składania ofert,
  3. termin związania ofertą,
  4. warunki oględzin przedmiotu przetargu,
  5. informacje na temat wadium,
  6. informacje o cenie wywoławczej:
   1. dla zbycia – cenę wywoławczą zbywanego środka
   2. dla dzierżawy – minimalnej stawki dzierżawy
   3. dla najmu pomieszczeń - stawki czynszu za lokal nie niższej niż minimalne stawki czynszu najmu lokali użytkowych ustalone przez Prezydenta Miasta Łodzi dla danego rodzaju działalności w roku obowiązywania umowy. ( stawka będzie każdorazowo korygowana wraz z jej zmianą –dotyczy to również najemców po upływie 3 lat okresu umowy najmu)
  7. informację, że Regulamin ma charakter wiążący dla uczestników przetargu i że można się z nim zapoznać w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego i na stronie internetowej Miejskiego Centrum Medycznego,
  8. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie oferent musi załączyć do oferty,
  9. informację o możliwości odwołania warunków przetargu bez podania przyczyny,
  10. informację dot. prawa do zamknięcia przetargu bez wyboru najkorzystniejszej oferty
  11. oraz inne informacje uznane przez komisję za istotne.

§ 5.

 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w sekretariacie, w godzinach jego pracy), w terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej (wypełniona komputerowo, maszynowo lub odręcznie czarnym lub niebieskim kolorem).
 3. Oferty składa się w zapieczętowanej kopercie z zaznaczeniem przedmiotu przetargu (tytuł przetargu z ogłoszenia), którego oferta dotyczy.
 4. W przypadku przesłania oferty pocztą, dla zachowania terminu wniesienia oferty liczy się data jej wpływu do siedziby Miejskiego Centrum Medycznego.
 5. Każdy oferent uprawniony jest do złożenia tylko jednej oferty.
 6. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert.
 7. Dopuszcza się udzielanie oferentom informacji na temat przetargu w formie elektronicznej.
 8. Oferent od chwili złożenia oferty obowiązany jest postępować zgodnie z ogłoszeniem i warunkami przetargu.

§ 6.

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  2. adres do korespondencji,
  3. telefon kontaktowy,
  4. aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę, tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta)
  5. oferowaną cenę lub wysokość proponowanej stawki dzierżawy i stawki czynszu,
  6. oświadczenie oferenta:
   1. o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków,
   2. że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karnoskarbowe,
   3. że nie została ogłoszona jego upadłość oraz nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, lub wszczęty proces jego likwidacji, lub wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
   4. o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
   5. o zaakceptowaniu terminu związania ofertą,
   6. przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia i niniejszego Regulaminu,
   7. że wykona remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu do wynajmującego w przypadku złożenia oferty na pomieszczenie wymagające remontu dostosowującego do prowadzonej działalności gospodarczej( inne remonty wymagają zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie)
  7. podpis oferenta lub osób upoważnionych przez oferenta na:
   1. formularzu ofertowym,
   2. załącznikach, oraz w miejscach w których oferent naniósł zmiany.
  8. pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta), w przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy,
  9. potwierdzenie wpłaty wadium (jeżeli jest wymagane).

§ 7.

 1. Miejskie Centrum Medyczne może żądać od oferenta wniesienia wadium.
 2. Wadium wnoszone jest na czas związania ofertą.
 3. Wadium należy wpłacić przelewem na nr konta bankowego określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust 2.
 4. Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu konkursu,
 5. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy.
 6. Na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, wadium zwraca się niezwłocznie.
 7. Wadium zostaje zatrzymane, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
  1. odmówił podpisania umowy;
  2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

§ 8.

 1. Przetarg uznaje się za ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 2. Miejskie Centrum Medyczne zastrzega sobie możliwość odwołania warunków przetargu bez podania przyczyny.

§ 9.

 1. Oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa powoływana każdorazowo przez Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego w składzie co najmniej 3 osób.
 2. Komisja przetargowa:
  1. sprawdza, czy oferty spełniają wymagania określone w § 6,
  2. wzywa oferentów do uzupełnienia braków w dokumentacji dotyczącej wymogów formalnych, wyznaczając termin na jej uzupełnienie. Uzupełnieniom nie podlega część oferty dotycząca oferowanej ceny,
  3. dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. Komisja odrzuca oferty które:
  1. nie są kompletne i nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie;
  2. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści,
  3. oferty bez złożenia wymaganego wadium
 4. Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez otwierania

§ 10.

 1. Komisja dokonuje oceny każdej oferty kierując się wysokością zaoferowanej ceny zbycia/dzierżawy/najmu aktywa trwałego poddanego postępowaniu konkursowemu.
 2. W przypadku gdy zaoferowane ceny/stawki przez oferentów są równe, Komisja wybiera ofertę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. O wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru, Komisja pisemnie powiadamia wszystkich oferentów.

§ 11.

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera:
  1. termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
  2. skład Komisji przetargowej,
  3. oznaczenie przedmiotu przetargu,
  4. liczbę złożonych ofert,
  5. liczbę ofert odrzuconych (z podaniem przyczyny),
  6. zestawienie ofert złożonych w przetargu wraz z cenami,
  7. wskazanie podmiotu, który został wybrany jako najkorzystniejszy.
 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, a następnie zatwierdza Dyrektor.

§ 12.

 1. Zawarcie umowy z oferentem, którego oferta został uznana za najkorzystniejszą, następuje na okres trzech lat z możliwością zawarcia kolejnych na następne trzy letnie okresy w przypadku rzetelnego i terminowego wywiązywania się z warunków umowy. Zawarcie umowy oraz kolejnej umowy może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia - w terminie 14 dni od dnia jej uzyskania.
 2. Jeżeli do zawarcia umowy z oferentem wyłonionym zgodnie z zasadami przewidzianymi w ogłoszeniu oraz Regulaminie nie dojdzie w związku z nieudzielaniem pozytywnej opinii na zawarcie umowy, oferentowi wyłonionemu w przetargu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 13.

Oferenci zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie informacji i dokumentów uzyskanych w trakcie postępowania.

§ 14.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl