Ogłoszenie o przetargu nr 01/2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych

Termin złożenia ofert: 20.01.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.01.2017 o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.510,50 zł. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Termin dostawy - 20%; Termin płatności - 20%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 12.01.2017 r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 12 styczeń 2017 16:40 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 styczeń 2017 16:46 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2017 16:38 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2017 16:43 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2017 16:44 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 styczeń 2017 15:33 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 styczeń 2017 15:35 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 styczeń 2017 15:37 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2017 14:41 Maria Majewska