Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 28/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz odpadów z terenu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 03.08.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.08.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin płatności – 40%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00126967/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 26.07.2021 r.

 

:

 

pdf 28.Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (108 KB)

document 28.SWZ (164 KB)

pdf 28. Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) (175 KB)

pdf 28.Ogłoszenie o wyborze (199 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 14:46 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 sierpień 2021 14:53 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 sierpień 2021 14:54 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 sierpień 2021 14:56 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 sierpień 2021 14:57 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 14:15 Maria Majewska