Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 13/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

 

Termin złożenia ofert: 14.04.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.04.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00028163/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 06.04.2021 r. .

 

:

pdf 13.Ogłoszenie o zamówieniu (99 KB)

document 13.SWZ (143 KB)

spreadsheet 13.Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (16 KB)

pdf 13.Modyfikacja SWZ i odpowiedzi na pytania (266 KB)

document 13.Załącznik nr 2 do SWZ (po modyfikacji) (43 KB)

spreadsheet 13.Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (po modyfikacji) (17 KB)

pdf 13. Informacja o złożonych ofertach ( zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp ) (210 KB)

pdf 13. Informacja o unieważnieniu postępowaniu (174 KB)

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06 kwiecień 2021 15:11 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 kwiecień 2021 15:13 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 kwiecień 2021 15:13 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 kwiecień 2021 15:05 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 kwiecień 2021 15:10 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 21 kwiecień 2021 15:15 Anna Skałban