Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa nici chirurgicznych, staplerów oraz ładunków do staplerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do SIWZ.

Zamówienie poniżej 193.000 euro.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1, 33.10.00.00-1.

Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej (w podziale na trzy zakresy, z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres:

1)do dnia 16.11.2011r.– w zakresach I, II,

2)do dnia 17.04.2011r – w zakresie III.

Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 1.740,00 PLN.Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie oświadczenia
(wg zał. nr 3 do SIWZ).

2. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania, o których mowaw art. 24 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie: 1) oświadczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Inne oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń / zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE.

2) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 i 3. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: Cena -100%

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

 

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 11.01.2011r. godzina 09:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera,
ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 11.01.2011r. godzina 09:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera,
ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

 

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 29.12.2010r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2010/67 SIWZ nici (382 KB)