Spis treści

Dostawa gazów medycznych i technicznych
(Sprawa nr 76/2010)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 193.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.11.15.00-0
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej w podziale na dwa zakresy.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 24 m-cy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 18.000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie:
1) oświadczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ); 2) aktualnego zezwolenia/koncesji Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi (dotyczy hurtowni) lub zezwolenia/koncesji Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (dotyczy producenta). 3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 330 000,00 PLN.
2. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie: 1) oświadczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Inne oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:
1) Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271) – dot. tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego; 2) Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010r. Nr 107 poz. 679) w szczególności: deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, prowadzonego przez Urząd rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. – dot.  dwutlenku węgla medycznego; 3) Aktualne dokumenty potwierdzające, iż oferowany tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego (zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona charakterystyką produktu;4) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane gazy techniczne, będące przedmiotem zamówienia, odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 5) Oświadczenie wykonawcy, że posiada karty charakterystyki oferowanych gazów medycznych i technicznych i dostarczy je Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: - Cena -100%

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 16.12.2010r. godzina 10:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 16.12.2010r. godzina 10:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 08.12.2010r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2010/76 SIWZ (311 KB)