Spis treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

Treść ogłoszenia: Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego
im dr K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: III Szpital Miejski im dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14; 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (0-42) 676-17-90,  fax (042) 676-17-85
REGON 472237185    NIP 728 22 89 592
Osoby upoważnione do kontaktów:
- sprawy proceduralne - Tomasz Miazek –tel. (042) 675-70-70
- sprawy merytoryczne - Joanna Wręczycka – Adamkiewicz Biuro Brokerskie VEGA–tel. (0-42) 65-62-557 
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 9.00-14.00
2) Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im dr K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14; sprawa nr 68/2010;
CPV – 66510000-8, 66515200-5, 66516400-4, 66514110-0.
Miejsce usług: Łódź, ul. Milionowa 14 i ul. Milionowa 12B.
2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
4) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
5) Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej 193 000 EURO.
6) Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

SEKCJA III: WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  Ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki.
Nie spełnienie chociażby jednego z punktów spowoduje nie zakwalifikowanie wykonawcy do zaproszenia składania ofert.

2) Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
- Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następującego dokumentu:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 
Uwaga!
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których wyżej mowa składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty dotyczące własnej firmy, tj. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają we własnym imieniu.

Ponadto zamawiający wymaga:
- Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących wniosek w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze).

3) Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert – 5.
SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełnia warunki udziału w postępowaniu i zostaną sklasyfikowani na miejscach od 1 do 5.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z art. 51 Ustawy Pzp.
4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawierający w/w oświadczenia i dokumenty składa się w formie pisemnej.
5) Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

SEKCJA IV: KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 91 Ustawy:
1. Pokrycie ubezpieczeniowe         - 55%
2. Cena - Wysokość składki         - 45%

SEKCJA V: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.12.2010 r. godz. 9.00. w siedzibie III Szpitala Miejskiego im dr K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14 ( sekretariat pok. 110 ).

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.
3) Zamawiający nie stosuje akcji elektronicznej.
4) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67. ust. 1. pkt 6. ustawy Pzp. 
5) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.
6) Data zamieszczenia ogłoszenia na portalu UZP: 02.12.2010 r.
7) Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 02.12.2010 r.

Załączniki:
- Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.
- Oświadczenie zg. z art. 22 ust. 1 Ustawy.
- Oświadczenie zg. z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
- Oświadczenie o opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Tablica ogłoszeń:
- wywieszono dnia: 02.12.2010 r.
- zdjęto dnia :

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2010/68 Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu (31 KB)
document 2010/68 Oświadczenia (38 KB)
document 2010/68 Oświadczenie o opłacaniu składek (23 KB)