Spis treści

Sukcesywna dostawa leków. (Sprawa nr 73/2010).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa leków do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 6 do SIWZ.
Zamówienie powyżej 193.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.
Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej (w podziale na dziesięć zakresów (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje we wszystkich zakresach)).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 100.000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie:
1) Oświadczenia (wg zał. nr 2 do SIWZ);
2) Zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia.
2. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie:
1) Oświadczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

Inne oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz że posiada wymagane prawem świadectwa rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia, a także że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw (wg zał. nr 5 do SIWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy, że:
1. gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia,
2. w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego (wg zał. nr 5 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 04.01.2011r. godzina 09:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 04.01.2011r. godzina 09:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 26.11.2010r (ogłoszenie nr 2010/S 230-351700)

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2010/73 SIWZ (235 KB)
spreadsheet 2010/73 zał nr 6 do SIWZ (358 KB)