Spis treści

Dostawa narzędzi chirurgicznych
(Sprawa nr 64/2010)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa
)


Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 193.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.16.90.00-2.

Termin wykonania zamówienia: do czterech tygodni od dnia podpisania umowy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.200,00 PLN. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie oświadczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ).
2. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie: 1) oświadczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Inne oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:
1. Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; 2. Świadectwa dopuszczenia oferowanego asortymentu wydane przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), deklaracje zgodności, certyfikaty CE. Każdy z dokumentów należy opisać, którego zakresu dotyczy.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki.


SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.11.2010r. godzina 10:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 25.11.2010r. godzina 10:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 17.11.2010 r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Iwona Bednarek
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

document 2010/64 SIWZ (249 KB)