Spis treści

OGŁOSZENIE

o wyborze Wykonawcy

w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego

oraz sterylizatora parowego wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń

(sprawa nr: 62/2010)

Zamawiający:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera uprzejmie informuje, iż:

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:

1. AxMediTec Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15 - 399 Białystok.

w zakresie I - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 299.623,54 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w zakresie oferta uzyskała 100,00 punktów. W zakresie I wpłynęła jedna ważna oferta.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

2. SMS SYSTEMY STERYLIZACJI Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 8, 02 – 673 Warszawa

w zakresie II - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 289.414,76 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w zakresie oferta uzyskała 100,00 punktów. W zakresie II wpłynęła jedna ważna oferta.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.11.2010r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak