Spis treści

 Dostawa aparatów do znieczulenia ogólnego oraz sterylizatora parowego
wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń
(Sprawa nr 62/2010)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do znieczulenia ogólnego oraz sterylizatora parowego wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.

Zamówienie poniżej 193.000 euro.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2, 33.19.11.00-6

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w podziale na dwa zakresy.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 08.12.2010r.

Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16.200,00 PLN. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie oświadczenia (wg zał. nr 2 do SIWZ).

2. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie: 1) oświadczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Inne oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:

1. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce „Parametry oferowane (z podaniem opisu)”  i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; 3. Świadectwa dopuszczenia oferowanego asortymentu wydane przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), deklaracje zgodności, certyfikaty CE. Każdy z dokumentów należy opisać, którego zakresu dotyczy.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert:

Cena – waga kryterium: 100.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia
z wolnej ręki.

 

 

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 28.10.2010r. godzina 10:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 28.10.2010r. godzina 10:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 20.10.2010 r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2010/62 SIWZ (460 KB)


L.dz. III. Sz. M. V/ 430 / 2010

Łódź, dn. 26.10.2010 r.

Dot: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego oraz sterylizatora parowego wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń. Numer sprawy: 62/2010”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 3). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego z dwustopniową regulacją natężenia podświetlania blatu i przepływomierzy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego z dwustopniową regulacją natężenia podświetlania blatu i przepływomierzy.

2. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 11). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, którego akumulatory pozwalają na podtrzymanie pracy systemu do 60 min., jednakże bez wskaźnika stanu baterii na ekranie respiratora?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 12). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, umożliwiającego prowadzenie wentylacji ręcznej przy użyciu worka oraz kontrolą ciśnienia w drogach oddechowych przy pomocy manometru na obiegu okrężnym, w przypadku zaniku zasilania sieciowego i rozładowaniu akumulatorów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że manometr na obiegu okrężnym jest urządzeniem dodatkowym i nie dokonuje pomiarów w warunkach pracy normalnej.

4. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 16). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, z możliwością stosowania jedynie parowników wyposażonych w złącze Selectatec?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

5. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 20). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, bez przełącznika O2+N2O / O2+POW i umożliwiającego podaż wszystkich 3 gazów – O2, N2O, POW – jednocześnie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

6. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 37). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny z regulacją ciśnienia PEEP w zakresie 4-20 cmH2O?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 41). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny z regulacją objętości oddechowej w zakresie 20-1600 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny z regulacją objętości oddechowej w zakresie 20-1600 ml.

8. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 48). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, bez alarmu zaniku zasilania w poszczególne gazy, jednakże z mechanicznym alarmem braku zasilania w tlen oraz alarmem respiratora o braku zasilania gazu napędowego (tlen)?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

9. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 51). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny bez pamięci alarmów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny bez pamięci alarmów, jednakże wymaga aby respirator wyświetlał komunikaty o błędach.

10. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 61). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny z ekranem o przekątnej 8,4” i umieszczonym na ramieniu umożliwiającym dostosowanie położenia?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

11. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 61). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny z ekranem o przekątnej 8,4 i z racji modułowej konstrukcji stanowiska przymocowanym do aparatu jako jedno urządzenie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

12. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 65). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny bez wyświetlanej na ekranie godziny i daty, które są z kolei widoczne na ekranie monitora pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w respirator anestetyczny bez wyświetlanej na ekranie godziny i daty.

13. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 83). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego, wyposażonego w monitor pacjenta bez pomiarów parametrów nerkowych?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

14. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 110-114). Czy Zamawiający dopuści pomiar głębokości znieczulenia najnowszą metodą wywołanych potencjałów słuchowych AEP z zastosowaniem monitora, który może być stosowany przy każdym stanowisku anestezjologicznym? Dodatkowo monitor ten umożliwia dokładną ocenę stanu mózgu na podstawie odpowiedzi z pnia mózgu na wywołane potencjały słuchowe u pacjentów na OIT.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

15. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 115). Czy Zamawiający zaakceptuje  pomiar zwiotczenia mięśniowego NMT niezależnym monitorem, który posiada dodatkową funkcję lokalizacji i blokady nerwu i może być wykorzystany przy każdym stanowisku anestezjologicznym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego z pomiarem zwiotczenia mięśniowego NMT niezależnym monitorem.

16. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 117). Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego z drenami zasilającymi wyposażonymi w złącza AGA tylko z jednej strony, z drugiej natomiast z końcówkami dostosowanymi do wejść aparatu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia ogólnego z drenami zasilającymi wyposażonymi w złącza AGA tylko z jednej strony, z drugiej natomiast z końcówkami dostosowanymi do wejść aparatu.

17. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy o pojemności 8 jednostek w którego wysokość wynosi 1972 mm, a głębokości 1592 mm? Wysokość oraz głębokość urządzenia nieznacznie odbiega od wymaganej i nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni jest możliwe do zniwelowania. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora parowego o pojemności 8 jednostek, którego wysokość wynosi 1972 mm, a głębokości 1592 mm.

18. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy z uszczelką drzwi komory wypełnianą sprężonym powietrzem? Parametr ten znacznie wydłuża żywotność uszczelki, co obniża koszty eksploatacji urządzenia. Po przeanalizowaniu cen rynkowych okazuje się, że uszczelka wypełniona sprężonym powietrzem jest tańsza niż  uszczelka wypełniona parą wodną. To powoduje tańszą eksploatację sterylizatora po okresie gwarancyjnym. W przypadku okazania się nieszczelności uszczelki czy to wypełnionej parą wodną czy to wypełnionej sprężonym powietrzem  następują automatyczne zatrzymanie pracy sterylizatora. Tak więc jest to parametr, który nie wpływa na jakość pracy sterylizatora. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

19. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania sterylizator z wbudowaną drukarką termiczną. Sugeruje to ograniczenie liczby oferentów co może się przyczynić do wyższych kosztów zakupu ww. urządzenia. Współczesne drukarki termiczne nie tylko zapewniają wymaganą we wszelkich normach prawnych trwałość, ale są także tańsze w użytkowaniu, a stosowany w proponowanym urządzeniu typ drukarki zapewnia optymalizację kosztów wydruku.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sterylizatora z wbudowaną drukarką termiczną, ponieważ z wiedzy jaką posiada Zamawiający wynika, że po pewnym czasie wydruk z tego typu drukarek w skutek wysokich temperatur staje się nieczytelny.

20. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy z wbudowaną drukarką termiczną? Rozwiązanie to jest wygodne w użytkowaniu, wszystkie parametry są czytelne i widoczne przez 10 lat prawidłowego przechowywania. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

21. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy którym zainstalowane jest 6 podstawowych programów sterylizacyjnych? Zwracamy się jednocześnie z prośbą o określenie jakie materiały wymagają w państwa placówce sterylizacji, co pozwoli dobrać odpowiednie programy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

22. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający dopuści drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem, wytrzymałości minimum 2000 cykli
Zastosowanie takiego rozwiązania nie ogranicza w żadnym stopniu skuteczności uszczelnienia, natomiast prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

23. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający dopuści sterylizator o maksymalnym poborze mocy do 48 kW lub 63 kW? Powyższe rozwiązanie jest konieczne dla osiągnięcia skutecznej pracy generatora pary.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora o maksymalnym poborze mocy do 48 kW.

24. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający wymaga, aby w celu ochrony środowiska, sterylizator był wyposażony w system recyklingu wody, dla zmniejszenia zużycia wody? Oferent powinien określić poziom zużycia wody na cykl sterylizacji sprzętu porowatego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora wyposażonego w system recyklingu wody.

25. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy dla bezpieczeństwa urządzenia, Zamawiający wymaga, aby komora i płaszcz grzejny sterylizatora posiadały konstrukcję gwarantującą ciśnienie robocze 3 barów? Oferent powinien przedstawić świadectwo odpowiedniej instytucji kontrolnej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora, w którym komora i płaszcz grzejny posiadają konstrukcję gwarantującą ciśnienie robocze 3 barów

26. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy Zamawiający wymaga, aby dla niezawodności funkcjonowania sterylizatora, wszystkie jego funkcje były sterowane za pomocą mikroprocesora przemysłowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora, którego wszystkie funkcje są sterowane za pomocą mikroprocesora przemysłowego.

27. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). Czy, dla zapewnienia ergonomicznych warunków pracy, sterylizator był wyposażony w wysokiej wydajności pompę próżniową, osiągającą ciśnienie min. 40 barów, o maksymalnym poziomie hałasu 56 dB?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora wyposażonego w pompę próżniową, osiągającą ciśnienie min. 40 barów, o maksymalnym poziomie hałasu 56 dB.


28. Pytanie: (Dot. zakresu II - Sterylizator parowy wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń). W pkt 27 Zamawiający podaje moc maksymalną do 40 kW, w pkt 26 Zamawiający opisuje sprężarkę cichobieżną – czy zatem, moc maksymalna odnosi się do sterylizatora czy do sprężarki? Wykonawca przyjmuje, że tak duża moc odnosi się do sterylizatora.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana moc w pkt 27 odnosi się do sterylizatora.

29. Pytanie: Czy w pkt 25 Zamawiający w przypadku podawania wymiarów zewnętrznych sterylizatora nie popełnił omyłki pisarskiej podając głębokość urządzenia jako 1550 cm? (zamiast 1550mm, lub 155cm).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pkt 25 nastąpiła omyłka pisarska. Podając głębokość sterylizatora Zamawiający miał na myśli 155cm.

30. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 4). Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w podświetlany blat do pisania z regulacją oświetlenia, półkę na kardiomonitor nad monitorem respiratora, blat roboczy o wymiarach 2160 cm2, górną półkę o dopuszczalnym obciążeniu 34 kg oraz 2 duże szuflady o wymiarach: wysokość 17,5 cm szerokość 33 cm, głębokość 26,5 cm?  Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu wyżej wymienionych przestrzeni roboczych daje gwarancję funkcjonalności sprzętu i uporządkowanej pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia wyposażonego w podświetlany blat do pisania z regulacją oświetlenia, półkę na kardiomonitor nad monitorem respiratora, blat roboczy o wymiarach 2160 cm2, górną półkę o dopuszczalnym obciążeniu 34 kg oraz 2 duże szuflady o wymiarach: wysokość 17,5 cm szerokość 33 cm, głębokość 26,5 cm.

31. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 11). Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym na 90 minut w warunkach standardowych oraz 30 minut w warunkach ekstremalnych?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

32. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 12). Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości prowadzenia znieczulenia po zaniku napięcia sieciowego i rozładowania akumulatora?
Bezpieczne znieczulenie ogólne może być prowadzone jedynie przy zastosowaniu monitorowania czynności życiowych i wentylacji pacjenta łącznie z pomiarem stężenia środków wziewnych .
W sytuacji awaryjnej zaniku napięcia sieciowego zabieg operacyjny powinien zostać dokończony przy zastosowaniu zasilania awaryjnego. Charakterystyka aparatu  zamieszczona w punkcie 13 dotyczy aparatów do celów wojskowych i nie powinien dotyczyć aparatów do znieczulenia w środowisku szpitalnym.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

33. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 16). Czy Zamawiający dopuści aparat z ogólnie stosowanym systemem mocowania parowników Selectatec ? Stosowanie parowników z systemem Selectatec oraz Draeger nie jest rozwiązaniem standardowym i może prowadzić do pomyłek przy montażu parowników .
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

34. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 18). Czy Zamawiający wprowadzi wymów posiadania przez aparat podwójnych przepływomierzy dla tlenu, podtlenku azotu oraz powietrza? Jest to rozwiązanie dające gwarancję wysokiej dokładności w przypadku stosowania niskich i minimalnych przepływów podczas znieczulenia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

35. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 20). Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia nie posiadający jednego przełącznika do wyboru mieszaniny gazów O2+N2O lub O2+powietrze?
Pokrętła dedykowane dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza są łatwe w obsłudze i ustalenie mieszaniny gazów nie wymaga stosowania jednego przełącznika.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

36. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 27). Czy Zamawiający zaakceptuje pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,25 L? Rozwiązanie takie daje gwarancję mniejszej bezwładności układu, mniejsze straty drogich środków  anestetycznych oraz zmniejszone koszty eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pochłaniacza dwutlenku węgla o poj. 1,25 L.

37. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 33 i 34). Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego nie posiadający trybów wentylacji spontanicznej wspomaganej ciśnieniem PS i trybu wentylacji objętościowej synchronizowanej SIMV?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

38. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 37). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z zintegrowanym, sterowanym elektronicznie dodatnim ciśnieniem końcowo- wydechowym (PEEP) w zakresie
WYŁĄCZONY, 4 do 30 cmH2O ? Jest to całkowicie wystarczający zakres regulacji gdyż badania kliniczne wykazały , że PEEP powinien wynosić minimum 5 cmH2O aby osiągnąć pożądany efekt leczniczy i profilaktyczny.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

39. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 40). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający zakres regulacji ciśnienia wdechu od 5 do 50 cmH2O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia posiadającego zakres regulacji ciśnienia wdechu od 5 do 50 cmH2O

40. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 38). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat to znieczulania z możliwością odwrócenia stosunku wdechu do wydechu w zakresie minimum 2:1 do 1:6?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

41. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 39 i 41). Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia z regulacją objętości oddechowej w zakresie od minimum 45 do 1500 ml w trybie wentylacji objętościowo- zmiennej oraz od 5 do 1500 ml podawanej objętości w trybie wentylacji ciśnieniowo- zmiennej oraz częstością oddechów regulowaną w zakresie od 4 do 65 oddechów na minutę?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

42. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 43). Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia nie posiadający możliwości ustawienia westchnień?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

43. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 51). Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia nie posiadający możliwości automatycznego zapisu komunikatów o alarmach i błędach?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

44. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 60). Czy Zmawiający dopuści aparat do znieczulenia posiadający możliwość obserwacji krzywej ciśnienia w funkcji czasu na ekranie respiratora podczas wentylacji mechanicznej Ale nie posiadający tej możliwości w przypadku wentylacji ręcznej?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

45. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 61 i 62). Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia posiadający kolorowy ekran do prezentacji parametrów wentylacji znajdujący  się na przegubowym ramieniu z boku aparatu o przekątnej ok.  ?6 cali obsługiwany za pomocą pokrętła oraz przycisków  bezpośredniego dostępu? Rozwiązanie takie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

46. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 64). Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia w którym można dokonać pomiaru podatności układu oddechowo z automatyczną kompensacją kompresji w obrębie pochłaniacza i zespołu miecha?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia w którym można dokonać pomiaru podatności układu oddechowo z automatyczną kompensacją kompresji w obrębie pochłaniacza i zespołu miecha.

47. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 65). Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia posiadający możliwość wyświetlania daty i czasu na ekranie monitora anestezjologicznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia posiadający możliwość wyświetlania daty i czasu na ekranie monitora anestezjologicznego.

48. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 66). Czy Zamawiający zaakceptuje ssak z dwiema butlami wielorazowymi o łącznej pojemności 1,6 L? Jest to pojemność większa od wymaganej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaka z dwiema butlami wielorazowymi o łącznej pojemności 1,6 L.

49. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 68). Czy Zamawiający dopuści czujniki przepływu autoklawowalne kalibrowane i przeglądane raz do roku podczas okresowego przeglądu serwisowego?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

50. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 71). Czy Zamawiający zaakceptuje monitor nieprzystosowany do pracy w sieci Ethernet ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

51. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 73). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta łączący się z modułami za pomocą połączenia galwanicznego, które w niczym nie ogranicza funkcjonalności i możliwości pomiarowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora pacjenta łączącego się z modułami za pomocą połączenia galwanicznego, które w niczym nie ogranicza funkcjonalności i możliwości pomiarowych.

52. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 78, 79, 81, 82, 83). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kompaktowy anestezjologiczny monitor pacjenta posiadający 24 godzinne trendy graficzne i tabelaryczne oraz możliwość zapisu 400 wycinków krzywych są to parametry całkowicie wystarczalne do pracy w warunkach zabiegów anestezjologicznych Monitor nie ma możliwości zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) oraz nie ma możliwości dokonania pomiaru obliczeń hemodynamicznych, nerkowych i dawkowania leków, które nie są wymagane przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

53. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 85). Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy monitor stacjonarny składający się z dużego 12 calowego ekranu oraz ramy na moduły pomiarowe nie posiadający zasilania bateryjnego? Ten zaawansowany technologicznie monitor stacjonarny nie może pełnić funkcji monitora transportowego a tym samym zasilanie sieciowe jest w pełni wystarczające.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

54. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 86). Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta mający możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia do 4 wejść, pomiar inwazyjny rzutu serca, pomiar SvO2, moduł EEG, tonometrii, NMT, Entropii, Bis, nie posiadający możliwości rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciągłego rzutu minutowego serca?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

55. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 88). Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z modułem hemodynamicznym nowej generacji o pomiarze częstość akcji serca  oraz pulsu w fizjologicznym zakresie od 30 do 250 bpm ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

56. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 91). Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający możliwość analizy i wykrywania 5 rodzajów arytmii: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór i tachykardii komorowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora posiadającego możliwość analizy i wykrywania 5 rodzajów arytmii: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór i tachykardii komorowej.

57. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 94). Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor posiadający możliwość wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego  w trybie ręcznym oraz automatycznym w zakresie od 1 do 240 minut? Z klinicznego punktu widzenia wymaganie pomiaru ciśnienia tętniczego z interwałem od 1 do 360 minut nie ma uzasadnienia klinicznego .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora posiadającego możliwość wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego  w trybie ręcznym oraz automatycznym w zakresie od 1 do 240 minut.

58. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 110, 111, 112 i 113). Czy Zamawiający zaakceptuje równorzędny moduł pomiaru głębokości uśpienia- moduł Entropii, który oprócz przetwarzanego parametru EEG wykorzystuje także parametr FEMG? Na ekranie monitora można obserwować wartości numeryczne i tworzenie trendów parametrów entropii i współczynnika tłumienia potencjałów iglicowych oraz krzywej EEG entropii.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

59. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego, pkt 110 i 115). Czy Zamawiający rozumie przez obserwację mierzonych parametrów BIS i NMT aby monitor pomiaru zwiotczenia mięśniowego w postaci modułu z obserwacją parametrów na ekranie monitora pacjenta lub w postaci osobnego urządzenia dawał także możliwość obserwacji trendów mierzonych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ nie określa wymogów co do trendów NMT we wspólnym monitorze. Dopuszcza możliwość obserwacji mierzonych trendów na wspólnym monitorze.

60. Pytanie: (Dot. zakresu I – Aparat do znieczulenia ogólnego). Czy Zamawiający wprowadzi wymóg aby monitor pacjenta i aparat do znieczulenia był jednego producenta co ułatwi obsługę serwisową.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu.

61. Pytanie: (Dot. wzoru umowy). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust 3 wzoru umowy na następujący: „przeprowadzenia wliczonego w cenę oferty szkolenia lub cyklu szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu dostawy przez wykwalifikowany personel”?
Nieodpłatne wykonanie usług sugeruje darowiznę na rzecz Zamawiającego a tym samym powstanie obowiązku podatkowego po Jego stronie.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

62. Pytanie: (Dot. wzoru umowy). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust 1 wzoru umowy na następujący: „W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 1 oraz w § 6 ust. 3 i 5 oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

63. Pytanie: (Dot. wzoru umowy). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust 2 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na wolny od wad jeżeli zaistnieje konieczność wykonania trzeciej naprawy gwarancyjnej tego elementu/podzespołu.”?
Wymóg wymiany sprzętu na nowy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.10.2010r. do godz. 09:00. Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.10.2010r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2010r. o godz. 09:30.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak


OGŁOSZENIE

o wyborze Wykonawcy

w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego

oraz sterylizatora parowego wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń

(sprawa nr: 62/2010)

Zamawiający:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera uprzejmie informuje, iż:

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:

1. AxMediTec Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15 - 399 Białystok.

w zakresie I - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 299.623,54 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w zakresie oferta uzyskała 100,00 punktów. W zakresie I wpłynęła jedna ważna oferta.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

2. SMS SYSTEMY STERYLIZACJI Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 8, 02 – 673 Warszawa

w zakresie II - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 289.414,76 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w zakresie oferta uzyskała 100,00 punktów. W zakresie II wpłynęła jedna ważna oferta.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.11.2010r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak