Spis treści

 Dostawa aparatów do znieczulenia ogólnego oraz sterylizatora parowego
wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń
(Sprawa nr 62/2010)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do znieczulenia ogólnego oraz sterylizatora parowego wraz z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.

Zamówienie poniżej 193.000 euro.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2, 33.19.11.00-6

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w podziale na dwa zakresy.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 08.12.2010r.

Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16.200,00 PLN. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie oświadczenia (wg zał. nr 2 do SIWZ).

2. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1, należy potwierdzić poprzez przedłożenie: 1) oświadczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Inne oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:

1. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce „Parametry oferowane (z podaniem opisu)”  i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; 3. Świadectwa dopuszczenia oferowanego asortymentu wydane przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), deklaracje zgodności, certyfikaty CE. Każdy z dokumentów należy opisać, którego zakresu dotyczy.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert:

Cena – waga kryterium: 100.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia
z wolnej ręki.

 

 

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 28.10.2010r. godzina 10:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 28.10.2010r. godzina 10:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 20.10.2010 r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2010/62 SIWZ (460 KB)