OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres strony internetowej:
www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Zakres I) oraz skanerów komputerowych (Zakres II). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Zamówienie poniżej 206.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8, 30.12.51.00-2, 30.21.61.10-0
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 260,00 PLN.
Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2. Spełnienie warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2, należy potwierdzić poprzez przedłożenie:
1) aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Specyfikacja techniczna producenta (dotyczy zakresu I poz. 1a, 2a oraz zakresu II);
4. Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku wszelkiego uszkodzenia urządzeń, wynikłego z używania zaproponowanych materiałów równoważnych Wykonawca usunie je w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Wykonawca składając ofertę na równoważne materiały bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów (dotyczy zakresu I poz. 1b i 2b).
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert:
06.01.2010 r. godzina 09:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 06.01.2010 r. godzina 09:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą:
30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 29.12.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/68 SIWZ (298 KB)


 

OGŁOSZENIE

o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym
o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz skanerów komputerowych –
nr sprawy 68/2009

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi uprzejmie informuje, iż:

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
XSystem Sp. z o.o., ul. Julianowska 54B, 91-473 Łódź
oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) w zakresie I, II i jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ w ww. zakresach.

II. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:
1. Aleksander Wąs DO IT BETTER, ul. Dokerska 14/4, 54-142 Wrocław - w zakresie I i II - oferta uzyskała 79,06 pkt.
2. „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź - w zakresie I i II - oferta uzyskała 91,29 pkt.

III. Z postępowania wykluczono firmę:
E-TECH s.c. M. Duda, P. Kapusta, ul. Składowa 16/18, 90-127 Łódź – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.01.2010 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak