Spis treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres strony internetowej:
www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Zakres I) oraz skanerów komputerowych (Zakres II). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Zamówienie poniżej 206.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8, 30.12.51.00-2, 30.21.61.10-0
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 260,00 PLN.
Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2. Spełnienie warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2, należy potwierdzić poprzez przedłożenie:
1) aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Specyfikacja techniczna producenta (dotyczy zakresu I poz. 1a, 2a oraz zakresu II);
4. Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku wszelkiego uszkodzenia urządzeń, wynikłego z używania zaproponowanych materiałów równoważnych Wykonawca usunie je w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Wykonawca składając ofertę na równoważne materiały bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów (dotyczy zakresu I poz. 1b i 2b).
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert:
06.01.2010 r. godzina 09:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 06.01.2010 r. godzina 09:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą:
30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 29.12.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/68 SIWZ (298 KB)