Spis treści

L.dz. III. Sz. M. V/ 46 / 2010

Łódź, 27.01.2010r.Dot.: Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych – nr sprawy 67/2009 – informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie IV.


Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera uprzejmie informuje, iż unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę materiałów opatrunkowych w zakresie IV, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ w ww. zakresie nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Informację umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.01.2010r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak