Spis treści

 

OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę materiałów opatrunkowych (numer sprawy: 67/2009)


Zamawiający:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:
1. „Kikgel” Mirosław Kik, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd
w zakresie VI - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 1.102,80 PLN, w kryterium oceny ofert
w w/w zakresie oferta uzyskała 100 punktów;
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.
2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
w zakresie VIII w poz. 1, 2 - wartość brutto wybranych pozycji wynosi: 478,83 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IX w poz. 13 - wartość brutto wybranej pozycji wynosi: 397,27 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów.
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycjach (w obydwu zakresach) wpłynęła jedna ważna oferta.
3. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
w zakresie V - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 6.171,12 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w zakresie oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IX w poz. 2, 5-11 - wartość brutto wybranych pozycji wynosi: 9.055,07 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów.
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pozycji 2, 6-9, 11 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w pozycji 5 i 10 wpłynęła jedna ważna oferta.
4. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
w zakresie I - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 102.577,27 PLN, w kryterium oceny ofert
w w/w zakresie oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 19.016,90 PLN, w kryterium oceny ofert
w w/w zakresie oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IV - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 27.380,38 PLN, w kryterium oceny ofert
w w/w zakresie oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VII - wartość brutto wybranego zakresu wynosi: 16.110,78 PLN, w kryterium oceny ofert
w w/w zakresie oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VIII w poz. 3-10, 12, 13 - wartość brutto wybranych pozycji wynosi: 5.479,03 PLN w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IX w poz. 1, 3, 4 - wartość brutto wybranych pozycji wynosi: 1.644,54 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów.
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie I, zakresie V, zakresie VIII w poz. 8, 13 oraz w zakresie IX w poz. 1, 3 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie II, zakresie IV, zakresie VII, zakresie VIII w poz. 3-7, 9, 10, 12, zakresie IX w poz. 4 wpłynęła jedna ważna oferta.

II. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:
1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
w zakresie I – oferta uzyskała 95,13 pkt, w zakresie VIII w poz. 13 – oferta uzyskała 84,28 pkt, w zakresie IX w poz. 3 – oferta uzyskała 72,82 pkt, w poz. 5 – oferta uzyskała 75,76 pkt, w poz. 6 – oferta uzyskała 70,83 pkt, w poz. 7 – oferta uzyskała 54,26 pkt, w poz. 8 – oferta uzyskała 74,26 pkt, w poz. 9 – oferta uzyskała 96,55 pkt, w poz. 11 – oferta uzyskała 42,42 pkt - oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
w zakresie VIII w poz. 8 – oferta uzyskała 95,14 pkt, w zakresie IX w poz. 1 – oferta uzyskała 94,95 pkt, w poz. 3 – oferta uzyskała 93,01 pkt - oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
w zakresie V – oferta uzyskała 91,98 pkt, w zakresie IX w poz. 2 – oferta uzyskała 98,59 pkt, w poz. 6
– oferta uzyskała 79,69 pkt, w poz. 7 – oferta uzyskała 58,33 pkt, w poz. 8 – oferta uzyskała 75,00 pkt, w poz. 9 – oferta uzyskała 82,35 pkt, w poz. 11 – oferta uzyskała 82,35 pkt - oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Odrzucono oferty firm:
1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
w zakresie IV - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji w przedmiocie zamówienia, ponieważ Wykonawca w w/w zakresie w pozycji 10, 12, 13 zaoferował siatki opatrunkowe elastyczne o innych parametrach niż wymagał Zamawiający;
w zakresie IX w poz. 4 - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, iż treść oferty nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie uzupełnił próbki w w/w pozycji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
w zakresie IX w poz. 4 - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji w przedmiocie zamówienia, ponieważ Wykonawca w w/w pozycji zaoferował kompresy gazowe o innych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego (tzn. bez nitki kontrastującej w rtg).

IV. Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione w zakresie III oraz w zakresie VIII w poz. 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ w ww. zakresach nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, oraz w zakresie IX w poz. 12 na podstawie art.93 ust. 1 pkt 5, ponieważ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.01.2010r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak