Spis treści

Dostawa materiałów opatrunkowych (Sprawa nr 67/2009)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– dostawy


Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz z upoważnienia IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 2 i 3 do SIWZ. Zamówienie poniżej 206.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na dziewięć zakresów (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje we zakresie VIII i IX)).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia:
Umowy zostaną zawarte:
a)    z III Szpitalem Miejskim – na okres do dnia 31.01.2011 roku,
b)    z IV Szpitalem Miejskim – (w zakresie VII) na okres do dnia 31.01.2011 roku,
c)    z IV Szpitalem Miejskim – od dnia 30.03.2010 roku do dnia 31.01.2011 roku.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 8.730,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanych materiałów opatrunkowych (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie typu Word); 4) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada wymagane prawem świadectwa rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE; 6) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 2 i 3. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; 7) Złożenie po 1 szt. próbek przedmiotu zamówienia w celu weryfikacji, czy zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. nr 2 i 3 do SIWZ, z zaznaczeniem których zakresów/pozycji dotyczą (oraz wypełnienie formularza próbek – wg zał. nr 6 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert:
28.12.2009 godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 28.12.2009 godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 16.12.2009 r.


DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/67 SIWZ (569 KB)