Spis treści

Dostawa oprogramowania antywirusowego i oprogramowania użytkowego
(Sprawa nr 65/2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego (Zakres I), oraz oprogramowania użytkowego (Zakres II). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Zamówienie poniżej 206.000 euro.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3, 48.77.10.00-3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dwa zakresy).
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 850,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (minimum trzech) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostaw licencji wraz z kluczami aktywacyjnymi na użytkowanie oprogramowania antywirusowego na min. 100 klienckich stacji roboczych) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie – dotyczy zakresu I; 5) Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy, do przedłożenia polisy a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 PLN – dotyczy zakresu I.; 6) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada uprawnienia do sprzedaży licencji na oferowane oprogramowanie będące przedmiotem umowy oraz posiada u producenta zaoferowanego oprogramowania status partnera co gwarantuje jego poziom kompetencji w zakresie danego produktu; 7) Złożenie w pełni funkcjonalnej wersji (min. 14 dniowej) zaoferowanego oprogramowania w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ – dotyczy zakresu II.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 22.12.2009 r. godzina 09:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 22.12.2009 r. godzina 09:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 14.12.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/65 SIWZ (266 KB)