OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Zakres I) oraz skanerów komputerowych (Zakres II). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Zamówienie poniżej 206.000 euro.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.12.51.00-2, 30.21.61.10-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 260,00 PLN.
Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Specyfikacja techniczna producenta (dotyczy zakresu I poz. 1a, 2a oraz zakresu II);
5) Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku wszelkiego uszkodzenia urządzeń, wynikłego z używania zaproponowanych materiałów równoważnych Wykonawca usunie je w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Wykonawca składając ofertę na równoważne materiały bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów (dotyczy zakresu I poz. 1b i 2b).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy).


SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 21.12.2009 r. godzina 11:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 21.12.2009 r. godzina 12:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 11.12.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/62 SIWZ (307 KB)OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
oraz skanerów komputerowych
-
nr sprawy 62/2009

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Z postępowania wykluczono firmę:

XSystem Sp. z o.o., ul. Julianowska 54B, 91-473 Łódź
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.12.2009 r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak