Spis treści

OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

Kompleksowe ubezpieczenie
III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14
Numer sprawy: 64/2009Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi uprzejmie informuje, iż:

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Nr oferty: 1
Nazwa i adres Wykonawcy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna O/Łódź 90-521 Łódź, al. Wólczańska 103
Wartość punktowa pokrycia ubezpieczeniowego: 71,50
Wysokość składki ubezpieczeniowej w PLN: 284 519,93

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr oferty:
Liczba pkt w kryterium „pokrycie ubezpieczen.”: 55,00
Liczba pkt w kryterium „składka ubezpieczen.” 45,00
Razem liczba pkt: 100,00

Oferta uzyskała 100 punktów w bilansie kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.12.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak