Spis treści

Kompleksowe ubezpieczenie
III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi (Sprawa nr 64/2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera , ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14. Miejsce usług: Łódź, ul. Milionowa 14 i ul. Milionowa 12B.
Zamówienie poniżej 206.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.52.00-5, 66.51.64.00-4, 66.51.41.10-0.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z punktów spowoduje nie zakwalifikowanie wykonawcy do zaproszenia składania ofert.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy; 4) Ewentualne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5.
SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i zostaną sklasyfikowani na miejscach od 1 do 5. Kryteria kwalifikacji zgodnie z art. 51 Ustawy Pzp.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawierający wymagane oświadczenia i dokumenty składa się w formie pisemnej w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena - Wysokość składki         - 45%
2. Pokrycie ubezpieczeniowe         - 55%
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.12.2009r. godz. 9:00 w siedzibie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14 (sekretariat pok. 110).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 11.12.2009 r.

Osoby upoważnione do kontaktów:
sprawy proceduralne – Anna Skałban, Justyna Czarnecka - Szpak - tel. (42) 67-61-774 w. 204, Tomasz Miazek – tel. (42) 675-70-70,
sprawy merytoryczne - Joanna Wręczycka – Adamkiewicz (Biuro Brokerskie VEGA) – tel. (42) 65-62-557.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 9.00-14.00

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/64 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (35 KB)