Sukcesywna dostawa leków (Sprawa nr 60/2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Zamówienie powyżej 206.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na dziesięć zakresów (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje we wszystkich zakresach)).

Termin wykonania zamówienia: Umowy zostaną zawarte:
a) z III Szpitalem Miejskim – na okres do dnia 10.02.2011 roku,
b) z IV Szpitalem Miejskim – od dnia 27.03.2010 roku do dnia 10.02.2011 roku.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 100.000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia; 4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy; 6) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz że posiada wymagane prawem świadectwa rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia, a także że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw; 7) Oświadczenie Wykonawcy, że: 1. gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia, 2. w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.01.2010r. godzina 10:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 05.01.2010r. godzina 10:15, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.11.2009r.
Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE (ogłoszenie nr 2009/S 227-326015), na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 25.11.2009r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 2009/60 SIWZ (224 KB)
spreadsheet 2009/60 Załącznik nr 5 (formularz asortymentowo-cenowy) (193 KB)


 

L.dz. III. Sz. M. V/ 504 / 2009

Łódź, dn. 07.12.2009 r.
Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: Czy Zamawiając w: pakiecie 2 poz. 80 zgadza się na wycenę Bupivacaini hydroChloridum roztwór hiperbaryczny, której każda ampułka pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. Ponadto nie stawia wymogu jałowości opakowań pośrednich.

2. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy dotyczących naliczania kar za odstąpienie od umowy i naliczać kary w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy dotyczących naliczania kar za nieterminowe dostawy w wysokości 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości niewykonanego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4. Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie zapisu § 1 ust. 2 projektu umowy dołączonego do Specyfikacji. W punkcie tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości przedmiotu określonego w poszczególnych pakietach. Prosimy o określenie maksymalnej granicy, w zakresie której umowa może zostać niezrealizowana.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

 

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

 


 

L.dz. III. Sz. M. V/ 509 / 2009


Łódź, dn. 14.12.2009 r.
Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: Czy Zamawiając wyrazi zgodę na dodanie do warunków umowy zapisu:
„Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo do wstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw leków do dnia uregulowania należności”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

2. Pytanie: (dot. § 1 pkt. 2) Prosimy Zamawiającego o dopisanie „mogą być zredukowane nie więcej jednak niż o 20% zakontraktowanych ilości”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie: (dot. § 5 pkt. 4) Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą się ze szczególnymi procedurami, do których zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. W związku z tym prosimy o dopisanie następującego zapisu:
„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych w ciągu 14 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4. Pytanie: (dot. § 8 pkt. 1) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „0,2% netto niezrealizowanej części umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

5. Pytanie: (dot. § 8 pkt. 3) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „10% netto niezrealizowanej części umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

6. Pytanie: (dot. § 8 pkt. 5) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie słów: „… prawo potrącania kar umownych z faktur VAT” i dopisanie: „… poprzez wystawienie pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistnienie okoliczności”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: (Zakres 1 poz. 4) Czy Zamawiający w zakresie 1 poz. 4 dopuszcza opakowanie 16 tabletkowe? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 16 tabletkowe. W takiej sytuacji wymaga wyceny 1009 opakowań po 16 tabletek.

8. Pytanie: (Zakres 2 poz. 351) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 351 dopuszcza Ortanol infuzje 40mg 1 fiol. 10ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku Ortanol infuzje 40mg 1 fiol. 10ml.

9. Pytanie: (Zakres 2 poz. 352) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 352 dopuszcza opakowanie 56 kapsułek? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 56 kapsułek. W takiej sytuacji wymaga wyceny 205 opakowań po 56 kapsułek.

10. Pytanie: (Zakres 2 poz. 261) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 261 dopuszcza opakowanie 30 tabletkowe? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 30 tabletkowe. W takiej sytuacji wymaga wyceny 1134 opakowań po 30 tabletek.

11. Pytanie: (Zakres 2 poz. 499) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 499 dopuszcza opakowanie 10 tabletek musujących? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

12. Pytanie: (Zakres 2 poz. 437, 438, 439) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 437, 438, 439 dopuszcza opakowanie 30 tabletkowe? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

13. Pytanie: (formularz cenowy) Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów, itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokonania przeliczeń według ilości podanych w SIWZ. Zaoferowanie innych ilości, bez zgody Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

14. Pytanie: (formularz cenowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów z tabletek na tabletki powlekane, tabletki musujące, kapsułki i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. Zamawiający może odnieść się tylko do konkretnych przypadków zamiany opakowań oraz przeliczeń, i wtedy ustosunkuje się do każdej indywidualnej prośby.

15. Pytanie: (dot. Zakresu II – Leki, poz. 229) Czy w zakresie nr II – Leki w pozycji 22 „Immunoglobulins inj. iv (Flebogamma) 50 mg/ml 100ml Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysoko oczyszczonej (3 stopnie eliminacji wirusów)Immunoglobulinom humanum 10% o zawartości IgG co najmniej 98% iniekcje dożylne 1000mg fiol 10ml zarejestrowaną pod nazwą handlową Kiovig?
Klovig – roztwór do infuzji (fiolka 1g/10ml) – 1ml zawiera 100mg białka, w tym:
IgG co najmniej 98%; IgG 1 >=56,9%; IgG 2>=26,6%; IgG 3 >=3,4%; IgG >=1,7%
IgA max. 0,14mg/ml?
Uzasadnienie Wykonawcy: Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, posiadających identyczne wskazania zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu, co stanowi o naruszeniu generalnych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o te właśnie zasady. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza także art. 29 ust. 2, który nakazuje by nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.


Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w § 8 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1560 0013 2026 0025 2210 0001, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty kary oraz określeniu jej wysokości, terminu zapłaty oraz tytułu obciążenia w postaci noty obciążeniowej.”

 

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

 


 

L.dz. III. Sz. M. V/ 510 / 2009

Łódź, dn. 16.12.2009 r.


Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: Czy Zamawiający w Zakresie IV poz. 1, 12, 15, 25, 29, 36 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktów w butelce stojącej z dwoma różnej wielkości portami, niewymagającymi dezynfekcji?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

2. Pytanie:
Czy Zamawiający w Zakresie IV poz. 33 wyrazi zgodę na zaproponowanie Atrium Chloratum 0,9% do irygacji w butelce zakręcanej?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie:
Czy Zamawiający w Zakresie IV poz. 6 wyrazi zgodę na zaproponowanie Geloplasmy 3% 500ml w opakowaniu worek?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4. Pytanie: Czy Zamawiający w Zakresie IV poz. 19 wyrazi zgodę na zaproponowanie Hydroxyetyloskroi inj 6% 130/0,4 w roztworze elektrolitów zaw. Na, K, Mg, Cl i octany 500ml w opakowaniu worek?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

5. Pytanie: Czy Zamawiający w Zakresie I poz. 28 i 29 wyrazi zgodę na zaproponowanie Ciprofloxacinum roztwór do infuzji w opakowaniu worek z dwoma portami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Ciprofloxacinum roztwór do infuzji w opakowaniu worek z dwoma portami. Zamawiający nie stawia wymogu co do ilości portów i formy opakowania.

6. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 25 – Ciproflaxacinum Ciprofloxacinum inj (Proxacin, Ciprinol) 100mg / 10ml op. 10amp. – 800 opakowań, preparatu Cipronex 100mg/50ml x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 8000 wlewów?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 26 – Ciproflaxacinum Ciprofloxacinum inj (Proxacin, Ciprinol) 200mg / 20ml op. 10fiol. – 55 opakowań, preparatu Cipronex 200mg/100ml x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 550 wlewów?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

 

 


 

 

L.dz. III. Sz. M. V/ 516 / 2009

Łódź, dn. 29.12.2009 r.
Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (dot. Zakresu II – Leki, poz. 229) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 229 /Immunoglobulins inj. iv (Flebogamma) 50 mg/ml 100ml/ preparatu immunoglobulins In. iv do iniekcji dożylnych w dawce 50mg/50ml zarejestrowanym pod nazwą handlową Kiovig 10%. Klovig jest to gotowy do użycia roztwór niezawierajacy cukru, sodu ani konserwantów o osmolarności zbliżonej do fizjologicznej. Jest preparatem wysokooczyszczonym (3 niezależnie etapy usuwania i dezaktywacji wirusów). O zawartości IgG co najmniej 98%; IgG 1 >=56,9%; IgG 2>=26,6%; IgG 3 >=3,4%; IgG 4>=1,7%; IgA max. 0,14mg/ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

2. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie I, poz. 5 leku równoważnego pakowanego po 1 fiolce? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 26.500 fiolek.

3. Pytanie: Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 8  leku równoważnego pakowanego x 5 fiol.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 8 opakowań po 5 fiolek.

4. Pytanie: Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 11  leku w opakowaniach po 60 tabl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku. W takiej sytuacji wymaga wyceny 72 opakowań po 60 tabletek.

5. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 86 leku  w opakowaniach po 40 tabl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku. W takiej sytuacji wymaga wyceny 45 opakowań po 40 tabletek.

6. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 95 leku równoważnego pakowanego po 20 tabl.powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 104, 105, 106, 107 leku równoważnego pochodzącego od jednego producenta w opakowaniach po 30 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

8. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 114 leku równoważnego w opakowaniach po 28 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

9. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 148 leku równoważnego w opakowaniach po 5 ampułek? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

10. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 300 leku w opakowaniach po 5 czopków, ponieważ tylko w takich opakowaniach jest obecnie konfekcjonowany? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku. W takiej sytuacji wymaga wyceny 86 opakowań po 5 czopków.

11. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 320 leku równoważnego w opakowaniach po 20 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

12. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 352 leku równoważnego w opakowaniach po 14 kaps.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 820 opakowań po 14 tabletek.

13. Pytanie: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 365 leku równoważnego w opakowaniach po 10 tabl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 1620 opakowań po 10 tabletek.

14. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 507 leku równoważnego w opakowaniach po 60 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

15. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniach po 14 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający nie może ustosunkować się do pytania, ponieważ Wykonawca nie sprecyzował jakiego leku pytanie dotyczy.

16. Pytanie: Czy Zamawiającemu wyraża zgodę zmienić w par. 7 ust. 1 „obciążenia” na „uznania”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

17. Pytanie: Czy Zamawiającemu wyraża zgodę zmienić w par. 8 ust. 3 „20%” na „10%”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

18. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gąbki kolagenowej z zawartością 140 mg gentamycyny (70mg siarczanu gentamycyny oraz 70mg krobefatu gentamycyny)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gąbki kolagenowej z zawartością 140 mg gentamycyny (70mg siarczanu gentamycyny oraz 70mg krobefatu gentamycyny).

19. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) Czy w wypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia jest zarejestrowany jako WYRÓB MEDYCZNY klasy III i posiada stosowne dokumenty rejestracyjne (certyfikat CE, deklaracje zgodności oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) wykonawca może załączyć do oferty zamiast ‘Zezwolenia / koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia oświadczenie o posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania zgodnych z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (…) zezwolenie lub koncesja są dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności, a więc spełnianie warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. Natomiast dopuszczenie do obrotu i używania produktów leczniczych lub oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów potwierdzają spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian i wymaga załączenia do oferty zarówno zezwolenia / koncesji.

20. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) W przypadku zawarcia umowy tylko na jedną pozycję w pakiecie, czy Zamawiający, w związku ze specyfiką programu magazynowo-księgowego obsługującego moduł sprzedaży, który drukuje faktury w nocy, po wysyłce produktu, wyrazi zgodę na wysłanie faktury, formie papierowej, dzień po wysyłce, a w dzień otrzymania asortymentu przez Zamawiającego wysłania kopii faktury drogą elektroniczną?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby kopia faktury została wysłana przez Wykonawcę drogą elektroniczną. Natomiast dokumenty w formie papierowej należy przesłać do Zamawiającego niezwłocznie po wysyłce asortymentu.

21. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek pakowanych po 5 sztuk, gdzie każda gąbka ma oddzielne, sterylne opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

22. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki powlekane?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

23. Pytanie: (dot. Zakresu II poz. 68) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki powlekane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu w postaci tabletek powlekanych.

24. Pytanie: (dot. Zakresu II poz. 153) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

25. Pytanie: (dot. § 4 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu o zwrot: „Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

26. Pytanie: (dot. § 4 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

27. Pytanie: (dot. § 7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa „zwłoki” na „opóźnienia”?
Odpowiedź: W zapisie § 7 ust. 1 nie ma mowy o zwłoce w zapłacie, dlatego Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

28. Pytanie: (dot. § 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu o zwrot, iż „zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienie swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wypełniając swoje zobowiązanie Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty za dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z tym, Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków, przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do dochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu przedmiotowej decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi o uzupełnienie zapisu, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

29. Pytanie: (dot. § 8 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu na następujący: „Naliczone kwoty kar umownych Wykonawca zapłaci na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ zgodnie ze zmianą wprowadzoną pismem (L.dz. III. Sz. M. V/ 509 / 2009) z dnia 14.12.2009 r.

30. Pytanie: (dot. § 8 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wartości 2% wartości niewykonanej części umowy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

31. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw leków „na ratunek” do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

32. Pytanie: W związku z faktem, iż występujące na ryku preparaty z grupy inhibitorów pompy protonowej różnią się między sobą m.in. zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania, oraz w celu zabezpieczenia terapii wszystkich pacjentów szpitala zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie:
Czy w pakiecie nr II poz. 351 Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Omeprazol posiadał wśród zarejestrowanych wskazań do stosowania:
- w eradykacji zakażeni aHelicobakter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, oraz
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona)?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

33. Pytanie: Czy w związku z ewentualnością zastosowania terapii inhibitorem pompy protonowej u pacjenta ze stwierdzoną cukrzycą Zamawiający wymaga, aby zaproponowany w pakiecie nr II poz. 351 preparat miał możliwość rozpuszczenia również w roztworze soli fizjologicznej a nie tylko w glukozie (co jest zdecydowanie przeciwwskazaniem w przypadku chorych na cukrzycę)?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

34. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby inhibitor pompy protonowej zaoferowany w pakiecie nr II poz. 351 nie posiadał ograniczeń w czasie jego zastosowania?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

 

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

 


L.dz. III. Sz. M. V/ 520 / 2009

Łódź, dn. 31.12.2009 r.

 

Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (dot. Zakresu II – Leki, poz. 351) Omenprazolum inj. na Omenprazolum/ Pantoprazolum inj.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

2. Pytanie: (dot. Zakresu II – Leki, poz. 361) Pantoprazole 20mg/28 tabl na Pantoprazole 20 mg/100 tabl
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie: (dot. Zakresu II – Leki, poz. 362) Pantoprazole 40 mg/28 tabl na Pantoprazole 40 mg/100 tabl
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

 

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

 


 


OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę leków (numer sprawy: 60/2009)


Zamawiający:
III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:
1. MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
w zakresie I poz. 87 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 14.115,44 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycji oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. Servier Polska Services Sp. z o.o., ul. Annopol 6b, 03-236 warszawa
w zakresie II w poz. 146, 204, 230, 373-379, 486, 507 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 14.121,86 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W pozycjach 146, 204 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w pozycjach 230, 373-379, 486, 507 wpłynęła jedna ważna oferta.
3. GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
w zakresie I poz. 7, 21, 63, 84 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 11.777,17 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 46, 67, 110, 118, 177, 184, 185, 262, 263, 325-230, 380, 381, 402, 440, 449 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 182.185,21 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie III poz. 11 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 4.347,95 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VI poz. 14, 15 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 2.556,45 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie I poz. 7, 21, 63, 84, w zakresie II poz. 46, 67, 110, 118, 177, 184, 185, 262, 263, 380, 381, 402, 440, 449, w zakresie III poz. 11, w zakresie VI poz. 14, 15 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie II poz. 325-230 wpłynęła jedna ważna oferta.
4. RYFARM Sp. z o.o., ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
w zakresie I poz. 39 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 3.466,80 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycji oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
5. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
w zakresie I poz. 75, 83 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 558,96 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 15, 16, 34, 44, 64, 114, 115, 156-158, 162-165, 246, 248, 250, 251, 336-338, 437-439, 442, 460 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 266.167,28 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VI poz. 24 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 67,41 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie I poz. 75, 83, w zakresie II poz. 15, 16, 34, 44, 64, 114, 115, 156-158, 246, 248, 250, 251, 336-338, 437-439, 442, 460, w zakresie VI poz. 24 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie II poz. 162-165 wpłynęła jedna ważna oferta.
6. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
w zakresie II poz. 173, 181, 424 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 31.528,62 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IV poz. 1, 6, 11, 12, 15-17, 19, 20, 25, 29, 33, 36 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 179.956,24 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie V poz. 13 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 7.626,96 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VIII poz. 2, 3, 7, 8 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 60.430,93 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie II poz. 173, 181, 424, w zakresie IV poz. 11, 12, 16, w zakresie VIII poz. 2 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie IV poz. 1, 6, 12, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 33, 36, w zakresie V poz. 13, w zakresie VIII poz. 3, 7, 8 wpłynęła jedna ważna oferta.
7. Natur Produkt ZDROVIT Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa
w zakresie II poz. 28, 264, 356 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 27.385,74 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycjach oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
8. Farmatex s.c., ul. Wał Miedzeszyńskiego 50, 04-987 Warszawa
w zakresie II poz. 19 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 140.598,00 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycji oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
9. Nobipharm Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
w zakresie II poz. 229 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 144.749,60 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycji oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
10. PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
w zakresie I poz. 2, 8, 9, 12-14, 16, 23, 26, 32, 35, 42, 44, 54, 56, 58, 59, 61, 64, 68, 76, 80 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 223.207,59 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 3, 14, 17, 18, 21, 25, 32, 38, 41, 50, 51, 65, 80, 81, 86, 90, 125, 127, 144, 151, 168, 170, 174, 191, 192, 219, 237, 243, 253, 254, 257, 265, 277, 281, 286, 294, 300, 302, 332, 335, 350, 358, 365, 367, 391, 398, 412, 425, 444, 450, 466, 490 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 74.935,15 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IV poz. 18, 30 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 8.665,72 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie V poz. 9, 10 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 80.385,68 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VI poz. 5-7, 16-18 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 3.988,74 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VIII poz. 1, 4, 5, 10 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 7.258,98 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie I poz. 8, 9, 12-14, 16, 23, 26, 35, 42, 44, 54, 56, 58, 59, 61, 64, 68, 76, 80, w zakresie II poz. 3, 14, 17, 18, 21, 25, 32, 38, 41, 50, 51, 65, 80, 81, 86, 90, 125, 127, 144, 151, 168, 170, 174, 191, 192, 219, 237, 243, 257, 265, 277, 281, 286, 294, 300, 302, 335, 350, 358, 365, 367, 391, 398, 412, 425, 444, 450, 466, 490, w zakresie IV poz. 18, 30, w zakresie VI poz. 5-7, 16-18, w zakresie VIII poz. 1, 4, 5, 10 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś zakresie I poz. 2, 32, w zakresie II poz. 253, 254, 332, 412, w zakresie V poz. 9, 10 wpłynęła jedna ważna oferta.
11. Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
w zakresie I poz. 3, 28, 33 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 14.596,00 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 234, 242, 446 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 28.282,03 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IV poz. 13, 14, 26-28, 35 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 93.236,59 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycjach (w/w zakresach) oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
12. Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
w zakresie I poz. 78 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 3.343,75 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 26, 148, 175, 176, 259, 352 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 43.265,45 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W w/w pozycjach (w obydwu zakresach) oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
13. Asclepios S.A., ul. Rymera 12, 41-800 Zabrze
w zakresie I poz. 17, 19, 29, 30 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 18.509,93 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 11, 152, 153, 160, 161, 205, 390, 434-436, 441, 452, 498 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 84.213,34 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ W w/w pozycjach (w obydwu zakresach) oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
14. INTRA Hurt. Farmaceutyczna Stanisław Bogdański, ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
w zakresie I poz. 31 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 778,10 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 2, 4, 23, 27, 33, 49, 53, 54, 77, 78, 92-94, 112, 130, 131, 134, 136, 150, 167, 188, 199, 206-208, 214, 274, 285, 305, 306, 341, 349, 351, 354, 355, 357, 371, 387, 389, 393, 392, 454, 457, 458, 499-501, 515 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 113.052,21 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie IX poz. 1-20 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 8.659,84 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie I poz. 31, w zakresie II poz. 4, 23, 27, 33, 49, 53, 54, 77, 78, 92-94, 112, 130, 131, 134, 136, 150, 167, 188, 199, 206-208, 214, 274, 285, 305, 306, 341, 349, 351, 354, 355, 357, 371, 387, 389, 393, 392, 454, 457, 458, 499-501, 515 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie II poz. 2, w zakresie IX poz. 1-20 wpłynęła jedna ważna oferta.
15. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
w zakresie I poz. 5, 6, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 36, 47, 55, 60, 66, 70, 71, 85, 86 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 194.123,06 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 5, 7, 8, 29, 47, 48, 62, 66, 84, 87, 89, 99-102, 106, 107, 111, 113, 116, 123, 124, 128, 129, 133, 137, 149, 183, 203, 209, 210, 213, 215, 223, 226, 232, 233, 235, 236, 239-241, 252, 256, 266, 267, 279, 280, 284, 291, 296, 310, 318, 319, 322-324, 331, 342, 345, 348, 363, 372, 384-386, 388, 399, 401, 408, 423, 426, 427, 453, 477, 478, 487, 491, 492, 494-496, 504, 506, 508, 509, 512, 513, 516, 518, 519 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 223.238,28 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VI poz. 1-4, 13, 22, 23 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 15.101,90 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VII poz. 1-5 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 8.252,70 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie I poz. 5, 6, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 36, 47, 55, 60, 66, 70, 71, 85, 86, w zakresie II poz. 5, 7, 8, 29, 47, 48, 62, 66, 84, 87, 89, 99-102, 106, 107, 111, 113, 116, 123, 124, 128, 129, 133, 137, 149, 183, 203, 213, 215, 226, 232, 233, 235, 236, 239-241, 252, 256, 266, 267, 279, 280, 284, 291, 296, 310, 318, 319, 322-324, 331, 342, 345, 348, 363, 372, 384-386, 388, 399, 401, 408, 423, 426, 427, 453, 477, 478, 487, 491, 492, 494-496, 504, 506, 508, 509, 513, 516, 518, 519, w zakresie VI poz. 1-4, 13, 22, 23, w zakresie VII poz. 1-4  oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie II poz. 209, 210, 223, 512, w zakresie VII poz. 5 wpłynęła jedna ważna oferta.
16. Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Fialretów 21, 43-100 Tychy
w zakresie IV poz. 2-5, 7-9, 21, 24, 31, 32, 34, 37, 41 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 96.537,32 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VIII poz. 6, 9 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 45.067,33 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie IV poz. 2-5, 7-9, 24, 31, 32, 34 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie IV poz. 21, 37, 41, w zakresie VII poz. 6, 9 wpłynęła jedna ważna oferta.
17. Torfarm S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
w zakresie II poz. 39 - wartość brutto wybranej pozycji w tym zakresie wynosi: 1.364,25 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycji oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie III poz. 7, 8 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 4.565,69 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ W w/w pozycjach (w obydwu zakresach) oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
18. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
w zakresie I poz. 1, 10, 24, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 48-51, 53, 57, 62, 67, 69, 72-74, 77, 79, 81, 82 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 72.801,52 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie II poz. 1, 6, 9, 12, 13, 20, 22, 24, 30, 31, 35-37, 40, 42, 43, 45, 52, 55-60, 63, 68-75, 79, 82, 83, 85, 88, 91, 95-97, 103, 108, 109, 119, 120, 122, 126, 132, 135, 138-141, 143, 147, 154, 155, 169, 171, 172, 178-180, 182, 186, 187, 189, 190, 193-198, 200-202, 211, 212, 216-218, 220-222, 224, 225, 227, 228, 231, 244, 245, 247, 249, 255, 258, 260, 268-273, 275, 276, 278, 283, 288-290, 293, 295, 297-299, 301, 303, 304, 307-309, 311-317, 320, 321, 333, 334, 339, 340, 343, 346, 347, 353, 360-362, 364, 366, 368-370, 382, 383, 394-397, 400, 404-407, 409, 411, 413-115, 417, 418, 420-422, 428-430, 432, 433, 443, 445, 447, 448, 451, 456, 459, 462, 463, 465, 467, 469, 470, 472-476, 479, 481-485, 488, 489, 493, 497, 502, 503, 505, 510, 511, 514, 517, 520-522, 524 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 433.497,24 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie III poz. 1-6, 9, 10 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 14.884,30 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów,
w zakresie VI poz. 11, 12, 19-21 - wartość brutto wybranych pozycji w tym zakresie wynosi: 9.303,12 PLN, w kryterium oceny ofert w w/w pozycjach oferta uzyskała 100 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ. W zakresie I poz. 1, 10, 24, 34, 37, 38, 40, 43, 46, 48-51, 53, 57, 62, 67, 69, 72-74, 77, 79, 81, 82, w zakresie II poz. 1, 6, 9, 12, 13, 20, 22, 24, 30, 31, 35-37, 40, 42, 43, 45, 52, 55-60, 63, 68-75, 79, 82, 83, 85, 88, 91, 95-97, 103, 108, 109, 119, 120, 122, 126, 132, 135, 138-141, 143, 154, 155, 169, 171, 172, 178-180, 182, 186, 187, 189, 190, 193-198, 200-202, 211, 212, 216-218, 220-222, 224, 225, 227, 228, 231, 244, 245, 247, 249, 255, 258, 260, 268, 269-273, 275, 276, 278, 283, 293, 297-299, 301, 303, 304, 307-309, 311-317, 320, 321, 333, 334, 339, 340, 343, 346, 347, 353, 360-362, 364, 366, 368-370, 382, 383, 394, 397, 400, 404-407, 414, 115, 417, 418, 420-422,428-430, 432, 433, 443, 445, 447, 448, 451, 459, 462, 463, 465, 467, 469, 470, 472, 474-476, 479, 481-485, 488, 489, 493, 497, 502, 503, 505, 510, 514, 517, 520-522, w zakresie III poz. 1-6, 9, 10, w zakresie VI poz. 11, 12, 19-21 oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaś w zakresie I poz. 41, w zakresie II poz. 147, 288-290, 295, 395, 396, 409, 411, 413, 456, 473, 511, 524 wpłynęła jedna ważna oferta.

II. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:
1. MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
w zakresie I w poz. 22, 33, 34.
2. GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
w zakresie I w poz. 5, 6, 17, 20, 22, w zakresie II w poz. 117, 266-268, 353, 451, 478.
3. RYFARM Sp. z o.o., ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
w zakresie I w poz. 5-9, 12-15, 18, 19, 21, 22, 31, 35, 40, 42, 68, 76, 80, w zakresie VI w poz. 5-7, 15, 16-18.
4. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
w zakresie II w poz. 183, 205-208, 351, 352.
5. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
w zakresie II w poz. 278, w zakresie IV w poz. 9, 10, 27, 28, 30, 39, w zakresie VIII w poz. 5, 10.
6. Farmatex s.c., ul. Wał Miedzeszyńskiego 50, 04-987 Warszawa
w zakresie II w poz. 229, w zakresie IV w poz. 9, 10, 27, 28, 30, 39, w zakresie VIII w poz. 5, 10.
7. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna
w zakresie I w poz. 10, 16, 18, 28, 29, 32, 33, 54, 56, 58, 59, 61, 81, 82, w zakresie II w poz. 79, 80, 181, 190, 197, 198, 275, 305, 306, 313, 315, 316, 351, 353, 364, 421, 424, 446, 453, 457, 458, w zakresie VII w poz. 1-4.
8. PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
w zakresie I w poz. 1, 3-7, 10, 11, 15, 17-22, 24, 25, 27-31, 33, 34, 36-39, 40, 43, 45-51, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 69-75, 77-79, 81, 82, 83-87, w zakresie II w poz. 1, 4-13, 15, 16, 19, 20, 22, 23 ,24, 26-31, 33-37, 39, 40, 42-49, 52-60, 62-64, 66-79, 82, 85, 87-89, 91-94, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 108-113, 115-120, 122-124, 126, 128-143, 146, 147, 148, 149, 150, 152-161, 166, 167, 169, 171, 172, 175-183, 186-190, 193-208, 211-218, 220-222, 224-229, 230, 231-236, 239-242, 244-252, 255, 256, 258-264, 269-276, 279, 280, 282-285, 289, 291-293, 296, 297-299, 301, 303-319, 321-324, 331, 333, 334, 336, 337, 338-340, 345-349, 351-354, 356, 357, 360-364, 368, 369, 371, 380-390, 392-394, 397, 399-402, 404-408, 414, 415, 417, 418, 420-424, 426-430, 432-443, 445-449, 451-453, 455, 457-460, 461, 462, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 476-479, 481-484, 486, 487-489, 491, 492, 497-506, 508, 509, 512, 513-522, w zakresie III w poz. 1-10, w zakresie IV w poz. 2-5, 7-11, 13, 14, 16, 22-24, 26-28, 31, 32, 34, 35, 38-40, w zakresie VI w poz. 1-4, 11-15, 19, 20, 23, 24, w zakresie VII w poz. 1-4, w zakresie VIII w poz. 2, 3, 9.
9. Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
w zakresie I w poz. 15, 17, 18, 19-22, 29, 30, 32, 61, w zakresie II w poz. 181, 205-208, 241, 243, 351, 353, 424, w zakresie IV w poz. 2-5, 7-11, 16, 18, 22, 23, 30-32, 34, 38-40, w zakresie VIII w poz. 1, 2, 4, 5, 9, 10.
10. Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
w zakresie I w poz. 4-6, 15, 18, 19, 33, 87, w zakresie II w poz. 31, 38, 39, 261, 351.
11. Hand-Prod Sp. z o.o., ul. S. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa
w zakresie I w poz. 28, 43, 49, w zakresie II w poz. 181, 256, 361, 362, 509, w zakresie V w poz. 10.
12. Asclepios S.A., ul. Rymera 12, 41-800 Zabrze
w zakresie I w poz. 18, 25, 26, 28, 61, w zakresie II w poz. 10, 19, 45, 80, 92-94, 159, 183, 188, 206-208, 229, 261, 351, 352, 354, 364, 371, 392, 393, 423, 442, 457, 458, 499, 501.
13. INTRA Hurt. Farmaceutyczna Stanisław Bogdański, ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
w zakresie I w poz. 1, 4, 11, 16, 25, 26, 28-30, 36, 46, 56, 61, 69, 73-75, w zakresie II w poz. 5, 10, 13-15, 24, 26, 28, 45, 47, 48, 55-59, 73, 75, 79, 80, 82, 84, 109-111, 117, 119, 120, 125, 137, 149, 152-155, 157-161, 166, 181, 191-193, 204, 205, 211, 213, 215, 216, 257, 259, 261, 275, 279-282, 301-303, 307, 315, 316, 323, 324, 331, 345, 348, 352, 356, 358, 364, 370, 383, 385, 390, 399, 402, 423, 434-436, 437-439, 441, 442, 450, 452, 459, 465, 471, 474, 498, 509, 516-518, 520, w zakresie VI w poz. 19-22.
14. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
w zakresie I w poz. 1, 3, 4, 7-10, 12-14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28-31, 34, 37-39, 40, 42, 44-46, 48-51, 53, 54, 56-59, 61-64, 67-69, 72-83, w zakresie II w poz. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14-18, 23, 26-28, 30-33, 34, 37-39, 41-45, 50, 51, 53-59, 63, 64, 67-74, 75, 77-83, 85, 86, 88, 90-95, 96, 97, 103, 108, 112, 114, 117-120, 121, 122, 125, 127, 130-132, 134, 135, 136, 138, -141, 143, 144, 146, 148, 150-161, 166-173, 175-179, 181, 182, 184, 186-188, 189, 190-202, 204, 205-208, 211, 212, 214, 216-220, 222, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 234, 237, 242-251, 253, 255, 257-263, 265, 268-277, 281, 282, 283, 285, 286, 293, 294, 297-301, 302, 303, 304-307, 311-317, 320, 321, 333-335, 336, 337, 338-341, 343, 346, 347, 349, 351-354, 356-358, 360-362, 364, 365, 366, 367-371, 380-383, 387, 389-394, 397, 400, 402, 405-408, 414, 415, 417, 418, 420-422, 425, 428-430, 432-436, 437-439, 440-445, 447-452, 454, 457-460, 461, 462, 463, 465-467, 469, 470, 471, 472, 474-476, 479, 481-485, 486, 488-490, 493, 497-503, 505, 507, 510, 515, 517, 520-522, w zakresie VI w poz. 5-7, 11, 12, 14, 15, 16-21.
15. Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Fialretów 21, 43-100 Tychy
w zakresie IV w poz. 13, 14, 26-28, 35, 39, w zakresie VIII w poz. 5, 10.
16. Torfarm S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
w zakresie I w poz. 3, 5-7, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28-30, 44, 58, 59, w zakresie II w poz. 4, 5, 10, 11, 31, 38, 45, 69, 79, 80, 85, 91-94, 152, 153, 158-161, 171, 179, 188, 193, 205-208, 224, 225, 228, 261, 299, 312-316, 351, 352, 353, 354, 371, 385, 390, 392, 393, 421, 423, 434-436, 440, 441, 442, 452, 457, 458, 479, 498-501, 515, w zakresie III w poz. 1-4, 9, 10, w zakresie VI w poz. 16, 19, 20.
17. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
w zakresie I w poz. 3-9, 11-22, 25-31, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 54-56, 58-61, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 75, 76, 78, 80, 83-86, 87, w zakresie II w poz. 3-5, 7, 10, 11, 14-18, 21, 23, 25-29, 32-34, 38, 39, 41, 44, 46-51, 53, 54, 62, 64-67, 76-78, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 92-94, 99-102, 106, 107, 110-118, 123-125, 127, 129-131, 133, 134, 136, 137, 142, 144, 148-153, 156-161, 166-170, 173-175, 177, 181, 183-185, 188, 191, 192, 199, 204-208, 213-215, 219, 226, 246, 248, 250, 251, 257, 259, 261-267, 274, 277, 279-282, 284-286, 291, 292, 294, 296, 300, 302, 305, 306, 310, 318, 322-324, 331, 335-338, 342, 345, 348-352, 354, 356-358, 363, 365, 367, 371, 372, 380, 381, 384-390, 392, 393, 398, 399, 401, 402, 423-427, 434-442, 444, 446, 449, 450, 452, 453, 457, 458, 460, 461, 466, 468, 471, 477, 478, 487, 490-492, 494-496, 498-501, 504, 506, 508, 509, 513, 515, 516, 518, 519, w zakresie III w poz. 7, 8, 11, w zakresie VI w poz. 1-7, 13-18, 23, 24.

W załączeniu zestawienie – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (załącznik nr 1).

III. Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione:
w zakresie I w poz. 52, 65, w zakresie II w poz. 61, 98, 104, 105, 121, 145, 238, 287, 344, 359, 403, 410, 416, 419, 431, 455, 461, 464, 471, 480, 523, w zakresie V w poz. 1-8, 11, 12, 14-16, w zakresie VI w poz. 8-10, w zakresie X w poz. 1-7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ w ww. zakresach nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
w zakresie II w poz. 10, 76, 117, 142, 159, 166, 261, 282, 292, 468, w zakresie IV w poz. 10, 22, 23, 38-40 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
w zakresie I w poz. 4, 45 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, ponieważ w tych pozycjach postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przykładowe nazwy handlowe wykluczają się nawzajem.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.02.2010r.

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

pdf 2009/60 Załącznik nr 1 (punktacja) (90 KB)


 

OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę leków (numer sprawy: 60/2009)
w zakresie I poz 33

 

Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera informuje, iż firma Bialmed Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, która w zakresie I poz. 33 została uznana za najkorzystniejszą (zgodnie z ogłoszeniem o wyborze Wykonawcy z dnia 08.02.2010r.) wycofała się z zawarcia umowy w ww. pozycji, powołując się na błąd natury merytorycznej. Wobec powyższego, korzystając z uprawnień określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny, ponieważ nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
W zaistniałej sytuacji w zakresie I poz. 33:

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
1. MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
wartość brutto ww. pozycji wynosi: 1.964,52 PLN. Oferta uzyskała 20,09 punktów i spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
1. Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Oferta uzyskała 17,08 punktów i spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.02.2010r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak