Spis treści

 

OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę leków (numer sprawy: 60/2009)
w zakresie I poz 33

 

Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera informuje, iż firma Bialmed Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, która w zakresie I poz. 33 została uznana za najkorzystniejszą (zgodnie z ogłoszeniem o wyborze Wykonawcy z dnia 08.02.2010r.) wycofała się z zawarcia umowy w ww. pozycji, powołując się na błąd natury merytorycznej. Wobec powyższego, korzystając z uprawnień określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny, ponieważ nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
W zaistniałej sytuacji w zakresie I poz. 33:

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
1. MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
wartość brutto ww. pozycji wynosi: 1.964,52 PLN. Oferta uzyskała 20,09 punktów i spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
1. Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Oferta uzyskała 17,08 punktów i spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz SIWZ.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.02.2010r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak