Spis treści

 

 

L.dz. III. Sz. M. V/ 516 / 2009

Łódź, dn. 29.12.2009 r.
Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (dot. Zakresu II – Leki, poz. 229) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 229 /Immunoglobulins inj. iv (Flebogamma) 50 mg/ml 100ml/ preparatu immunoglobulins In. iv do iniekcji dożylnych w dawce 50mg/50ml zarejestrowanym pod nazwą handlową Kiovig 10%. Klovig jest to gotowy do użycia roztwór niezawierajacy cukru, sodu ani konserwantów o osmolarności zbliżonej do fizjologicznej. Jest preparatem wysokooczyszczonym (3 niezależnie etapy usuwania i dezaktywacji wirusów). O zawartości IgG co najmniej 98%; IgG 1 >=56,9%; IgG 2>=26,6%; IgG 3 >=3,4%; IgG 4>=1,7%; IgA max. 0,14mg/ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

2. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie I, poz. 5 leku równoważnego pakowanego po 1 fiolce? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 26.500 fiolek.

3. Pytanie: Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 8  leku równoważnego pakowanego x 5 fiol.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 8 opakowań po 5 fiolek.

4. Pytanie: Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 11  leku w opakowaniach po 60 tabl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku. W takiej sytuacji wymaga wyceny 72 opakowań po 60 tabletek.

5. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 86 leku  w opakowaniach po 40 tabl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku. W takiej sytuacji wymaga wyceny 45 opakowań po 40 tabletek.

6. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 95 leku równoważnego pakowanego po 20 tabl.powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 104, 105, 106, 107 leku równoważnego pochodzącego od jednego producenta w opakowaniach po 30 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

8. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 114 leku równoważnego w opakowaniach po 28 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

9. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 148 leku równoważnego w opakowaniach po 5 ampułek? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

10. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 300 leku w opakowaniach po 5 czopków, ponieważ tylko w takich opakowaniach jest obecnie konfekcjonowany? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku. W takiej sytuacji wymaga wyceny 86 opakowań po 5 czopków.

11. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 320 leku równoważnego w opakowaniach po 20 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

12. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 352 leku równoważnego w opakowaniach po 14 kaps.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 820 opakowań po 14 tabletek.

13. Pytanie: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 365 leku równoważnego w opakowaniach po 10 tabl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego. W takiej sytuacji wymaga wyceny 1620 opakowań po 10 tabletek.

14. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zakresie II, poz. 507 leku równoważnego w opakowaniach po 60 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

15. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniach po 14 tabl. powl.? Jeśli tak, to jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający nie może ustosunkować się do pytania, ponieważ Wykonawca nie sprecyzował jakiego leku pytanie dotyczy.

16. Pytanie: Czy Zamawiającemu wyraża zgodę zmienić w par. 7 ust. 1 „obciążenia” na „uznania”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

17. Pytanie: Czy Zamawiającemu wyraża zgodę zmienić w par. 8 ust. 3 „20%” na „10%”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

18. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gąbki kolagenowej z zawartością 140 mg gentamycyny (70mg siarczanu gentamycyny oraz 70mg krobefatu gentamycyny)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gąbki kolagenowej z zawartością 140 mg gentamycyny (70mg siarczanu gentamycyny oraz 70mg krobefatu gentamycyny).

19. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) Czy w wypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia jest zarejestrowany jako WYRÓB MEDYCZNY klasy III i posiada stosowne dokumenty rejestracyjne (certyfikat CE, deklaracje zgodności oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) wykonawca może załączyć do oferty zamiast ‘Zezwolenia / koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia oświadczenie o posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania zgodnych z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (…) zezwolenie lub koncesja są dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności, a więc spełnianie warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. Natomiast dopuszczenie do obrotu i używania produktów leczniczych lub oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów potwierdzają spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian i wymaga załączenia do oferty zarówno zezwolenia / koncesji.

20. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) W przypadku zawarcia umowy tylko na jedną pozycję w pakiecie, czy Zamawiający, w związku ze specyfiką programu magazynowo-księgowego obsługującego moduł sprzedaży, który drukuje faktury w nocy, po wysyłce produktu, wyrazi zgodę na wysłanie faktury, formie papierowej, dzień po wysyłce, a w dzień otrzymania asortymentu przez Zamawiającego wysłania kopii faktury drogą elektroniczną?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby kopia faktury została wysłana przez Wykonawcę drogą elektroniczną. Natomiast dokumenty w formie papierowej należy przesłać do Zamawiającego niezwłocznie po wysyłce asortymentu.

21. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 49) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek pakowanych po 5 sztuk, gdzie każda gąbka ma oddzielne, sterylne opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

22. Pytanie: (dot. Zakresu I poz. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki powlekane?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

23. Pytanie: (dot. Zakresu II poz. 68) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki powlekane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu w postaci tabletek powlekanych.

24. Pytanie: (dot. Zakresu II poz. 153) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

25. Pytanie: (dot. § 4 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu o zwrot: „Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

26. Pytanie: (dot. § 4 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

27. Pytanie: (dot. § 7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa „zwłoki” na „opóźnienia”?
Odpowiedź: W zapisie § 7 ust. 1 nie ma mowy o zwłoce w zapłacie, dlatego Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

28. Pytanie: (dot. § 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu o zwrot, iż „zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienie swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wypełniając swoje zobowiązanie Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty za dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z tym, Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków, przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do dochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu przedmiotowej decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi o uzupełnienie zapisu, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

29. Pytanie: (dot. § 8 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu na następujący: „Naliczone kwoty kar umownych Wykonawca zapłaci na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ zgodnie ze zmianą wprowadzoną pismem (L.dz. III. Sz. M. V/ 509 / 2009) z dnia 14.12.2009 r.

30. Pytanie: (dot. § 8 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wartości 2% wartości niewykonanej części umowy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

31. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw leków „na ratunek” do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

32. Pytanie: W związku z faktem, iż występujące na ryku preparaty z grupy inhibitorów pompy protonowej różnią się między sobą m.in. zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania, oraz w celu zabezpieczenia terapii wszystkich pacjentów szpitala zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie:
Czy w pakiecie nr II poz. 351 Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Omeprazol posiadał wśród zarejestrowanych wskazań do stosowania:
- w eradykacji zakażeni aHelicobakter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, oraz
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona)?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

33. Pytanie: Czy w związku z ewentualnością zastosowania terapii inhibitorem pompy protonowej u pacjenta ze stwierdzoną cukrzycą Zamawiający wymaga, aby zaproponowany w pakiecie nr II poz. 351 preparat miał możliwość rozpuszczenia również w roztworze soli fizjologicznej a nie tylko w glukozie (co jest zdecydowanie przeciwwskazaniem w przypadku chorych na cukrzycę)?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

34. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby inhibitor pompy protonowej zaoferowany w pakiecie nr II poz. 351 nie posiadał ograniczeń w czasie jego zastosowania?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

 

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek