Spis treści

 

L.dz. III. Sz. M. V/ 509 / 2009


Łódź, dn. 14.12.2009 r.
Dot: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków. Numer sprawy: 60/2009”.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: Czy Zamawiając wyrazi zgodę na dodanie do warunków umowy zapisu:
„Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo do wstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw leków do dnia uregulowania należności”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

2. Pytanie: (dot. § 1 pkt. 2) Prosimy Zamawiającego o dopisanie „mogą być zredukowane nie więcej jednak niż o 20% zakontraktowanych ilości”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3. Pytanie: (dot. § 5 pkt. 4) Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą się ze szczególnymi procedurami, do których zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. W związku z tym prosimy o dopisanie następującego zapisu:
„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych w ciągu 14 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4. Pytanie: (dot. § 8 pkt. 1) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „0,2% netto niezrealizowanej części umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

5. Pytanie: (dot. § 8 pkt. 3) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „10% netto niezrealizowanej części umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

6. Pytanie: (dot. § 8 pkt. 5) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie słów: „… prawo potrącania kar umownych z faktur VAT” i dopisanie: „… poprzez wystawienie pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistnienie okoliczności”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: (Zakres 1 poz. 4) Czy Zamawiający w zakresie 1 poz. 4 dopuszcza opakowanie 16 tabletkowe? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 16 tabletkowe. W takiej sytuacji wymaga wyceny 1009 opakowań po 16 tabletek.

8. Pytanie: (Zakres 2 poz. 351) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 351 dopuszcza Ortanol infuzje 40mg 1 fiol. 10ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku Ortanol infuzje 40mg 1 fiol. 10ml.

9. Pytanie: (Zakres 2 poz. 352) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 352 dopuszcza opakowanie 56 kapsułek? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 56 kapsułek. W takiej sytuacji wymaga wyceny 205 opakowań po 56 kapsułek.

10. Pytanie: (Zakres 2 poz. 261) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 261 dopuszcza opakowanie 30 tabletkowe? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 30 tabletkowe. W takiej sytuacji wymaga wyceny 1134 opakowań po 30 tabletek.

11. Pytanie: (Zakres 2 poz. 499) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 499 dopuszcza opakowanie 10 tabletek musujących? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

12. Pytanie: (Zakres 2 poz. 437, 438, 439) Czy Zamawiający w zakresie 2 poz. 437, 438, 439 dopuszcza opakowanie 30 tabletkowe? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

13. Pytanie: (formularz cenowy) Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów, itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokonania przeliczeń według ilości podanych w SIWZ. Zaoferowanie innych ilości, bez zgody Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

14. Pytanie: (formularz cenowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów z tabletek na tabletki powlekane, tabletki musujące, kapsułki i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. Zamawiający może odnieść się tylko do konkretnych przypadków zamiany opakowań oraz przeliczeń, i wtedy ustosunkuje się do każdej indywidualnej prośby.

15. Pytanie: (dot. Zakresu II – Leki, poz. 229) Czy w zakresie nr II – Leki w pozycji 22 „Immunoglobulins inj. iv (Flebogamma) 50 mg/ml 100ml Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysoko oczyszczonej (3 stopnie eliminacji wirusów)Immunoglobulinom humanum 10% o zawartości IgG co najmniej 98% iniekcje dożylne 1000mg fiol 10ml zarejestrowaną pod nazwą handlową Kiovig?
Klovig – roztwór do infuzji (fiolka 1g/10ml) – 1ml zawiera 100mg białka, w tym:
IgG co najmniej 98%; IgG 1 >=56,9%; IgG 2>=26,6%; IgG 3 >=3,4%; IgG >=1,7%
IgA max. 0,14mg/ml?
Uzasadnienie Wykonawcy: Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, posiadających identyczne wskazania zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu, co stanowi o naruszeniu generalnych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o te właśnie zasady. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza także art. 29 ust. 2, który nakazuje by nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.


Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w § 8 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1560 0013 2026 0025 2210 0001, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty kary oraz określeniu jej wysokości, terminu zapłaty oraz tytułu obciążenia w postaci noty obciążeniowej.”

 

Z-CA DYREKTORA
d/s Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek